Wanaa sümaa chajachin püreesain chi aluwataaushikai Juan suluʼu tü mmakat Patmos, niiʼiyatüin Jesuu nümüin 16 kasa alatajatka mapeena. Niʼrüin Juan jamüinjatüin sukuwaʼipa süpüla wuleinjatüin atumawaa tü nünüliakat Jeʼwaa otta süntüinjatüin tü Nuluwataayakat süpüla saainjünüin tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa chaa iipünaa otta yaa mmapaʼa.

Niʼraka joyotuin Jeʼwaa sünain aluwatawaa chaa iipünaa. Niʼrüin 24 laülaayuu süʼütpünaa eere joyotuin nia, kasuusü nasheʼin otta eesü wanee kotse ooroleʼeya saaʼu nekii napüshuaʼa. Jee sünainjee tü niinasekat chi Maleiwakai, kayaasü juya sümaa sütüttüin. Nayasaʼa na laülaashiikana nasapainkashii nümülatuʼu Jeʼwaa sümaa naʼwaajüin nia. Wanee kasa eeʼiyatünaka nümüin Juan, shia niʼrüin watta saalii wayuu saʼakajee tü eʼirukuukat süpüshuaʼa sümaa naʼwaajüin Jeʼwaa. Chi Anneetchonkai, nia Jesuu, nia oʼuniraka naya sünainmüin tü wüin katüinjatkalü atuma noʼu. Sünain tü wanee kasa eeʼiyatünakat nümüin Juan, niʼrüin Jesuu aikalaain sünain aluwatawaa chaa iipünaa wanaa namaa 24 laülaayuu. Sünain waneʼeya, niʼrüin Juan nütkaain Jesuu nümaa chi kayuushikai jee sümaa tü yolujaa nümaajatkalüirua chi Kayuushikai. Chia Kayuushikai nia Satanaa. Ayamülüüshii naya nutuma Jesuu jee nujutuin naya iipünaajee saaʼumüin tü mmakat.

 Niʼraka Juan mapa wanee kasa anashaatasü. Niʼrüin chi anneetchonkai namaa na 144.000 anoujashiikana saaʼu tü uuchikat Sión. Jee eejachi niʼrüin wanee aapiee waawatüin iipünaa sirumatuʼupünaa sünain maa: «Anakajaʼa kojutüle jutuma chi Maleiwakai sümaa juʼwaajüin nia».

Niʼraka Juan mapa tü atkawaa kanüliakat Armagedón. Sünain tia atkawaakat, ayamünnüshi Satanaa namaa na nuluwataakana aaʼu. Akanajuushii naya nutuma Jesuu namaa na surulaat nümaajanakana. Sünain tü chiiruaajatkat kasa niʼraka Juan, niʼrüin talatajiraain otta anajiraain na wayuukana saaʼu tü mmakat maʼaka eein talata aaʼin chaa sirumatuʼu. Najaʼttirüin Jeʼwaa Satanaa namaa na nümaajanakana. Kojutusü nünülia Maleiwa natuma napüshuaʼa na wayuukana otta natuma napüshuaʼa na aapiee chakana iipünaa. Nia neʼe Jeʼwaa aʼwaajünaka nümüiwaʼa.

«Paʼünüüwajiraweerü pia sümaa tü jietkat otta paʼünüüwajiraweerü puuʼuliwoʼu nümaa suuʼuliwoʼu tü jietkat, püchoteerü shiinee suuʼui suuʼuliwoʼu tü jietkat otta müsia tü jietkat seewainjeerü shikii tü puuʼuliwoʼukot» (Génesis 3:15, TNM).