Ben-Hadad nünülia chi aluwataakai saaʼu Siiria, kojuyatua nushuteein saaʼu Israel. Aʼluwataʼawaishi chi aluwataakai saaʼu Israel süka naapinnawalin nutuma Eliseo chi nünüikimaajachikai Maleiwa. Jashichishi maʼin chi sülaülakai Siiria sünainjee tia. Antajaasü suluʼu nikii nütaʼülüinjachin Eliseo. Soʼu wanee kaʼi, aküjünüsü nümüin chajachin Eliseo suluʼu wanee mma kanüliaka Dotán, nuluwataaka watta naalii surulaat süpüla nataʼülüin nia.

Nantaka na siiriokana saʼwai suluʼumüin tü mmakat Dotán. Waneemüin kaʼi wattaʼa maalü, niʼrüin chi aʼyataaikai niʼipajee Eliseo wattain maʼin saalii surulaat. Ainkuusü maʼin naaʼin sutuma tia. «¿Kasa waaʼinrüinjatka?», nümaka nümüin Eliseo. «Nnojo mmoluin pia, watta naalii na eekana wamaa noulia na namaajanakana», nümakalaka Eliseo nümüin. Wanaa sümaa nüküjain Eliseo tia, naainjain Jeʼwaa wanee kasa pülasü süpüla niʼrüinjatüin chi aʼyataaikai niʼipajee Eliseo watta maʼin saalii surulaat otta neʼejena chuwatuuisü chaa iipünaa.

Wanaa sümaa nataʼülüinjachin Eliseo na surulaat siiriokana, achuntushi Eliseo nümüin Jeʼwaa: «Jeʼwaa, achuntushi taya pümüin süpüla moʼupainjanain naya». Nuchuntapa Eliseo nümüin Jeʼwaa, nnojolujaasü natüjaain saaʼu na surulaatkana jalajanain naya. Ayatapajaʼa naya koʼuin. «Maaʼawashii jia,  naata tü mma jushutuinjatkalü aaʼu, jalaina teʼikajaaiwa jia eemüin chi wayuu jüchajaakai achiki», nümakalaka Eliseo namüin. Noʼunaka nüchiirua Eliseo nantaleepa Samaria, eejachire kepiain chi aluwataashikai saaʼu Israel.

Nayaawataleein saaʼu jamüin nakuwaʼipa chapa naya Samaria. «Anashii toʼutule naaʼin», nümaka chi aluwataaikai saaʼu Israel nümüin Eliseo. ¿Jamüinjatche nünüiki Eliseo süka nuʼutuneein aaʼin paala natuma naya surulaatkana? Niyoutuin Eliseo pasalaweein nia. Asoutushi Eliseo nümüin chi aluwataaikai: «Nnojo puʼutuin naaʼin, pikira naya otta püjüta naya noʼunaiwa». Eejaaka ekawaa nutuma chi aluwataashikai, noʼunaka mapa na surulaatkana.

«Müleka wachuntüle nümüin [Maleiwa] tü nüchekakat wapüleerua, jaʼitairü wachuntüin kasa eekai eein, watüjaa aaʼulu sünain naapüin wanüiki» (1 Juan 5:14, 15).