Wainma kasa naapaka Jeʼwaa nümüin Salomón, kekiishi maʼin nia nutuma otta nukumajirüin nia tü aʼwaajüleekat. Akayalaashi Salomón mapa nuulia Jeʼwaa. Kachonle pia, püküja namüin nükayalaain Salomón nuulia Jeʼwaa natuma na aʼwaajakana maleiwayaasü. Piamasü mapa shiʼipapaʼa tü aluwataaya eejatkat Israel. Eejana aluwataalii mojulaashii ooʼuleʼerakana na israeliitakana suulia naʼwaajüin Jeʼwaa otta naʼwaajirüin naya maleiwayaasü. Soʼu tia, müliashii maʼin atumawaa na nünüikimaajanakana Maleiwa jee oʼutuna aaʼinchii naya. Mojuleesia maʼin nakuwaʼipa na israeliitakana sutuma Jezabel. Aainjünüsü maʼin kasa mojusü chaa Israel. Mayaainjeʼe sülatüin tia, eejana waneinnua israeliita  waneepiakana nümaa Jeʼwaa, maʼaka naaʼin Jehosafat chi aluwataaikai otta Elías chi nünüikimaajachikai Maleiwa.