Eejana piamashii nüchonnii Elí. Hofní nünülia wanee otta chi wane Finehás nünülia. Sacerdoote naya suluʼu tü aʼwaajüleekat Maleiwa. Nnojoishii naya oonooin sümaa tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa, eʼrülii naya wayumüin. Wanaa sümaa neʼikajaain na israeliitakana tü nasülajüinkat nümüin Maleiwa, naapaain saʼanasia tü asalaakat. Nütüjaa aaʼu Elí tü kasa mojusü naaʼinrakat na nüchonniikana, nnojotpajaʼa kasain naaʼinrüin otta nnojoishii nüchiaain naya. ¿Kaseetche naaʼinraka Jeʼwaa?

Mayaapejeʼe joʼuuin Samuel noulia na nüchonniikana Elí, nnojoishi nia aainjain kasa mojusü maʼaka naaʼin nayakana. Müshijeseʼe talatüin maʼin Jeʼwaa nümaa. Soʼu wanee ai wanaa sümaa nutunkuin Samuel, ounejünüshi nia. Nütamaaka Samuel sümaa nuwataain eemüin Elí, nümaka nümüin: «Anii taya». «Nnojoishi tounejüin pia. Puʼuna putunkai püchikuaʼa», nümakalaka Elí nümüin. Ounejünüshi Samuel piantua, nuʼunaka nüchikuaʼa eemüin Elí. Shiasaʼa apünüintuapa nuunejünüin Samuel, niyaawata aaʼu Elí niain Jeʼwaa ounejaka Samuel. «Puunejünapa püchikuaʼa, meechi pia: ‹Paashajaa Jeʼwaa, naapüin pünüiki chi püchepchiakai›», nümakalaka Elí nümüin Samuel.

Niisalaaka Samuel nüchikuaʼa. Shiasaʼa naapapa nünüiki Jeʼwaa, nusoutakalaka: «Paashajaa Jeʼwaa, naapüin pünüiki chi püchepchiakai». Nusoutaka Jeʼwaa nümüin: «Püma nümüin Elí kasalajaneerüin tatuma naainjala otta  naainjala na nüpüshikana, nütüjaa aaʼu naainjain kasa mojusü na nüchonniikana otta nnojoishii nüchiaain naya». Waneemüin kaʼi, nujutalüin Samuel soʼu tü aʼwaajüleekat maʼakaapuʼu shia nutuma. Mmotshi nia seema nüküjain nümüin Elí tü nümakat Jeʼwaa. Nüsakitka nia Elí: «Tachonchee, ¿jamüsü nünüiki Jeʼwaa pümüin?». Nüküjaka shia nümüin Elí.

Ajaʼpülaashi Samuel, ayatüshi aleewain maʼin nia nümaa Jeʼwaa. Natüjaa aaʼu napüshuaʼa na israeliitakana nüneeküin nia Jeʼwaa süpüla nünüikimaainjachin nia otta süpüla nekiipüʼüin nia na israeliitakana.

«Soto paaʼin chi Kakumalakai pia maiwaʼaya pia jimaʼalin» (Eclesiastés 12:1TNM).