Watta saalii juya nekiipüʼüin Josué na israeliitakana, 110 nuuyase outapa nia. Nia Jeʼwaa chi naʼwaajakai na israeliitakana kataiwaʼaya noʼu Josué. Outapa Josué, oʼttushii naya sünain aʼwaajaa tü maleiwayaasükalüirua maʼaka naainjain shia na wayuu chajanakana Canaán. Süka nnojoliinnapain noonooin na israeliitakana nümaa Jeʼwaa, niyüülajüin naya najapuluʼu wanee aluwataai mojulaashi, Jabín nünülia. Wayuukai chia eʼrüi wayumüin namüin. Sünainjee tia, achuntashaatashii na israeliitakana nümüin Jeʼwaa süpüla nükaaliinjain naya. Nüneekaka Jeʼwaa wanee wayuu süpüla nekiipüʼüin na israeliitakana, Barac nünülia. Nükaaliinjüinjana na israeliitakana süpüla naʼwaajüin Jeʼwaa nachikuaʼa.

Eejatü wanee wayuu nünüikimaajatü Maleiwa, Débora sünülia. Suunejirüin Barac süpüla süküjain nümüin tü nünüikikat Jeʼwaa. «Puʼuna eemüin tü luwopu kanüliakat Cisón, pümaa 10.000 surulaat süpüla jütkaain namaa na nusurulaatsekana Jabín. Piyamüleechi yala Sísara chi nekiipüʼükai na nusurulaatsekana Jabín», sümaka nümüin. Nümaka Barac sümüin Débora: «Oʼuneechi taya müleka puʼunule tamaa». Susoutaka nümüin: «Oʼuneerü taya pümaa, pütüjaainjatpajaʼa saaʼu nnojoleechin piain oʼutuin naaʼin Sísara, nüküjain Jeʼwaa shiainjatüin wanee jierü oʼutuinjatka naaʼin Sísara».

 Suʼunaka Débora nümaa Barac otta na surulaatkana saaʼumüin tü uuchikat Tabor, yapajüshii naya yala süpüla atkawaa. Nütüjaapa saaʼu Sísara chain naya, nuunejirüin na nusurulaatsekana sümaa neʼejena süpüla atkawaa, chajanaka naya aʼatapajüin süpüla natkaain eere wanee patajatshii. «Soʼu kaʼikat tüü, akanajeechi pia nutuma Jeʼwaa», sümaka Débora nümüin Barac. Nüshakataka Barac otta na nusurulaatsekana süpüla natkaain namaa na nusurulaatsekana Sísara.

Asetüsü tü luwopukat Sisón nutuma Jeʼwaa otta apootusü neʼejena Sísara otta neʼejena na nümaajanakana. Nüshakatakalaka Sísara saaʼujee neʼejena, nüpantajaaka. Barac otta na nusurulaatsekana, najaʼttirüin na nusurulaatsekana Sísara. Niasaʼa Sísara ounjulaashi nia shipialuʼu wanee wayuu Jael sünülia. Süsiʼrüin nia leechi jee sukoʼoyoluin nia. Atunkashaatashi Sísara süka mapüsain maʼin nia. Arütkaasü Jael jiattachon nünainmüin, saapaaka wanee wunuʼu kasa eʼichirü, süchitaka shia sünain nikii Sísara, outakalaka nia.

Nüntaka mapa Barac sünain achajawaa nüchiki Sísara. «Pikeroto, anii chi wayuu püchajaakai achiki», sümakalaka Jael nümüin. Niʼraka Barac palasütüin Sísara. Eeʼirajüshi Barac otta Débora süpüla naʼwaajüin Jeʼwaa süka nakanajuuin na naʼünüükana nutuma Jeʼwaa. Süchikijee tia, eejatü jimataa aaʼin soʼu 40 juya.

«Watta maʼin saalii jieyuu aküjaka süchiki tü pütchi anasükat» (Salmo 68:11, TNM).