Kepiapuʼushi Lot nümaa Abraham suluʼu tü mmakat Canaán. Watta saalii tü namüʼlüinkat makalaka nnojoluin mma shiküleinjatü. «Anakajaʼa müleka jooluʼu wapaajiraale, püneeka tü mma püchekakat püpüleerua, oʼuneechi taya suluʼu wanee naata», nümaka Abraham nümüin Lot. Kamaneeshi maʼin Abraham nümüin Lot, ¿aashimüin?

Niʼrüin Lot shiʼipa wanee mma anashaatasü maʼin, miyoʼu wüin suluʼu otta wüituuisü maʼin. Nukolojooko suluʼumüin tia mmakat sümaa nüpüshi, süʼütpaʼa tü mmakat Sodoma.

Mojulaajüsü maʼin tü wayuu chajatkat kepiain Sodoma otta tü chajatkat kepiain Gomorra. Eʼrünnüü maʼin wayumüin, makalaka najaʼttirüinjatüin Jeʼwaa tia pueulokalüirua. Nükaaliinjeein Maleiwa Lot sümaa tü nuʼwayuusekat otta nüchonnii, nuluwataakalaka piamashii aapiee nümaʼanajeejana, namaka na aapieekana nümüin Lot: «Jujuʼita yaajee yaa, süka sajaʼttinnüinjatüin tü pueulokot süpüshuaʼa».

Nnojoishi ountaain Lot sümaa nuʼwayuuse otta nüchonnii, najattünakalaka suluʼujee tü pueulokot natuma na aapieekana. Namakalaka na aapieekana namüin: «Juwataa jumaala suulia ouktaa sünain nnojolüin jiirakaain jüchiiruajee sümüin Sodoma».

Wanaa sümaa nantüin eemüin wanee pueulo Zoar münüsü, ojutuusü nutuma Jeʼwaa siki otta azufre saaʼu tü mmakat Sodoma otta Gomorra. Ajaʼttaleesia tia piamasükat mma. Shiasaʼa tü nuʼwayuusekat Lot, nnojotsü  oonooin sümaa nünüiki Jeʼwaa, eirakaasü süchiiruajee. Ichiijaaka shia. Akaisaʼa Lot sümaa tü piamasükat nüchonnii, oonooshii naya. Mojuka maʼin naaʼin sutuma moonooin nuʼwayuuse sümaa nünüiki Jeʼwaa. Anapejeʼe naaʼin süka noonooin sümaa nünüiki Jeʼwaa.

«Soto jaaʼin süchiki tü nuʼwayuusekat Lot» (Lucas 17:32).