Nümaashii Nabucodonosor Babiloniamüin na jimaʼalii eʼnnaajünakana maʼin chaa Judá. Niʼitaain wane niʼipajachi kanüliakai Aspenaz süpüla jülüjain naaʼin na tepichikana. Aluwataanüshi Aspenaz süpüla nüneeküin na tepichi anakana maʼin akuwaʼipa jee na kekiikana maʼin. Ekirajünüinjana naya soʼu apünüin juya süpüla naʼyataain nümüin chi aluwataakai saaʼu Babilonia. Ekirajünüshii naya sünain ashajaa, sünain aashajeʼeraa karaloʼuta otta süpüla kacheʼeinjanain naya tü anüikiikat acadio. Otta müsia neküinjatü tü eküülü aapünakat suluʼu nipia chi aluwataaikai. Daniel, Hananías, Misael otta Azarías nanülia pienchishii jimaʼalii eejanakana naʼaka na waneinnua. Akaisaʼa Aspenaz, nuʼwanajaain nanülia, niʼitaain tü anüliee eʼraajünakat chaa Babilonia: Beltsasar, Sadrac, Mesac otta Abednego. ¿Moonooinjeenache naya  sümaa nünüiki Jeʼwaa sutuma tü ekirajünakalü anain naya?

Oonoweeshii naya jimaʼaliikana sümaa nünüiki Jeʼwaa. Natüjaa aaʼu nayoutajatüin tü eküülü aapünakat namüin süka nüpülajüin shia Jeʼwaa noulia na israeliitakana. «Nnojo püpüleeruain waaʼin süpüla weküin tü eküütkat», namaka nümüin Aspenaz. Nusoutaka Aspenaz namüin: «Nnojoliire jiküin, ayuuijeena jia. Niʼrüle jia chi aluwataaikai, nuʼuteechi aaʼin taya».

«Shia anaka aluʼu paapüle wamüin süchon aʼttiee süpüla weküin jee wüin neʼe wasüin soʼu poloo kaʼi. Kettaapa tia, pünaʼlaajeena amüin waya müleka wanaawale watsüin namaa na waneinnua ekaka tü eküülü naapakat chi aluwataaikai», nümakalaka Daniel nümüin Aspenaz. Anashiisü noʼuluʼu Aspenaz tia namakat.

Sülatapa poloo kaʼi, nnojoishi ayuulin Daniel otta na apünüinshiikana naʼaleewainyuu, anashii noulia na waneinnua. Talatüshi maʼin Jeʼwaa namaa süka noonooin sümaa nünüiki. Naapüin Jeʼwaa nümüin Daniel kekiiwaa süpüla niyaawatüinjatüin saaʼu jamaluʼuluin wanee lapü.

Sülatapa apünüin juya süchikijee nekirajünüin, niʼikajaain Aspenaz naya eemüin Nabucodonosor. Naashajaapa Nabucodonosor nümaa Daniel, Hananías, Misael otta Azarías, niyaawata aaʼuchii kekiin maʼin naya noulia na wane jimaʼaliikana. Nüneekaka naya süpüla naʼyataainjanain niʼipajee. Kojuyatua nüsakirüin Nabucodonosor naya sünain tü anakat süpüla aainjünaa sünain wanee kasa. Kekiishii maʼin naya nutuma Jeʼwaa noulialeʼeya na outshiikana otta na atüjashii nümaajanakana chi aluwataaikai.

Sotusü naaʼin waneepia Daniel, Hananías, Misael otta Azarías suluʼujeejanain naya nupueulose Jeʼwaa mayaainjeʼe suluʼujanain naya wanee mma wattasü. ¿Kaseerü paaʼinraka wattale puulia püshi jee püi? ¿Ayateeiche pia oonooin waneepia nümaa Jeʼwaa?

Anakaja nnojorüle kasajatüin pümüin eekai pülain naaʼin puulia saalii jintülin pia noulia. Keisala pia sümüin pukuwaʼipa suʼupala wayuu: maa aka tü paashajaakat achiki, tü kachiiruakat paaʼin, tü saaliikat wayuu püpüla, tü punoulakat, jee maa aka tü paaʼinkat sünain wulein (1 Timoteo 4:12).