MÜSHI jashichikai naaʼin Jesús suluʼu tü ayaakuaakat, ¿aashimüin? ¿Pütüjaa aaʼu jamüshi jashichika nia? Shia süka washireein maʼin naaʼin na wayuu suluʼukana tü aʼwaajüleekat, naʼluwajüin nanneetse na wayuu antakana sünain aʼwaajaa Maleiwa.

Nujunaain Jesús tü meesa nneerümaajatkat

¿Piʼrüin tü paaʼakalüirua, tü anneetkalüirua otta tü toomasükalüirua? Oikkaashii na wayuukana suluʼu tü aʼwaajüleekat. ¿Jamüsü naainjaka tia? Shia süka choʼujaain namüin na israeliitakana noʼutuin saaʼin mürüt nümüin Maleiwa.

Nuluwataain Maleiwa na israeliitakana süpüla noʼutuin saaʼin mürüt kaainjarale naya. ¿Jalainjatü napüla na israeliitakana tia mürütkalüirua?

Eeshii israeliita eeka kamülüin otta kojuya na mamülüinkana. Eeshii eeka wattain nepia süpüla nantirüin mürüt. Makalaka nayaʼlajüin na israeliitakana tü mürütkalüirua eeka tü aʼwaajüleekat. Kojutusü maʼin natuma na oikkaashiikana. Naʼluwajüin nanneetse na wayuukana otta müsia mojusü oikkawaa suluʼu tü aʼwaajüleekat.

Tia, shia jashichika atuma Jesús. Nuʼwalakajaka nanneetse sümaa nujunaain tü nemeesainkat. Niipiijüin suluʼujee tü aʼwaajüleekat na wayuukana otta tü mürütkalüirua süka wanee jiiku. Nümakalaka Jesús namüin na oikkaashiikana toomasü: ‹Jujuʼitira tü wuchiikalüirua yaajee. Nnojotsü oikkaaleein nipia chi Tashikai›.

Nümaajana Jesús waneeinua nikirajüin. Ponoko maʼin naaʼin tü naainjakat Jesús. Sotoka naaʼin tü süküjakat tü Wiwüliakat: ‹Keeʼireesü maʼin taaʼin kojutuin tü pipiakat sutuma tü wayuukalüirua›.

Aainjüshi Jesús wainma kasa pülasü sünain tü Pascuakat chaaʼaya Jerusalén. Mapa nuʼunaka Galileamüin. Nülataka Samariapünaa. Wekirajaa sünain tü alatakat chaaʼaya.

Juan 2:13-25; 4:3, 4.Asakiraa

  • ¿Jamüshii noikkaka mürüt na wayuukana suluʼu tü aʼwaajüleekat?
  • ¿Jamüshi jashichika Jesús?
  • ¿Kasa naainjaka Jesús suluʼu tü ayaakuaakat? ¿Jamüsü nünüiki namüin na oikkaashiikana toomasü?
  • ¿Kasa sotoka naaʼin na nikirajüinkana Jesús wanaa sümaa neʼrüin tü naainjakat?
  • ¿Jalapünaashi alatüin Jesús nuʼunapa Galileamüin?

Asakiraa sooʼomüin

  • Paashajeʼera Juan 2:13-25

    Sünainjee tü naainjakat Jesús namüin na oikkaaliikana, ¿jamüshii nnojoluinjanaka woikkaain suluʼu tü outkajaaleekat? (Juan 2:15, 16; 1 Cor. 10:24, 31-33.)