PIIRAKAA nümüin Jesús oʼutuna aaʼinchi. Kachetüshi nia sünain wanee wunuʼu otta eʼitaanüsü külaawa sünain najapü otta nuuʼui. ¿Jamüsü saainjünaka tia nümüin Jesús?

Oukteematüichi Jesuu

Shia süka süʼürülain nia wayuu. ¿Pütüjaa aaʼu jaralii naya? Wanee nia chi mojulaashikai Satanás chi Yolujaakai. Nnojoishi oonooin Adán otta Eva nümüin Jeowa nutuma. Nia Satanás oʼutiraka naaʼin Jesús.

Süpülapünaa ouktuin Jesús müliashi nia natuma na nüʼünüükana. ¿Sotusü paaʼin nütaʼünüin chaaʼaya Getsemaní? ¿Jaralii ataʼülaka nia? Naya na laülaashiikana naʼakajee na sacerdotekana. Wekirajaa sünain tü alatakat mapa.

Nütaʼünapa Jesús, apantajaashii na aluwataaushiikana. Mmotshii naya, napütaka Jesús nümüiwaʼa namaa na nüʼünüükana. Oʼunushi Pedro otta Juan nachiirua süpüla natüjaain saaʼu tü alatajatkat nümüin Jesús.

Eʼikajaanüshi Jesús nipialuʼumüin Anás, chi laülaapuʼukai napüleerua na sacerdotekana. Kamaʼa naya chaaʼaya. Mapa niʼikajaanaka nipialuʼumüin Caifás chi laülaashikai napüleerua na sacerdotekana. Wainma na laülaashiikana naʼakajee na sacerdotekana chaaʼaya.

Outkajaashii naya nipialuʼu Caifás. Nantitka wayuuinnua süpüla naküjüin alawaa nüchiki Jesús. Namaka napüshuaʼa na laülaashiikana naʼakajee na sacerdotekana: ‹Anashi nuʼutunule aaʼin›. Nejetaka nuʼuutajee Jesús sümaa nasheʼetüin nia.

Chajachi Pedro anooipaʼa wanaa sümaa tia. Aisü jemiai, nachuwajaaka siki na wayuukana. Joyotushi Pedro süʼütpaʼa tü sikikat. Shiʼraka nia wanee achepchiee, sümaka: ‹Wayuukai chii nümaajachi Jesús›.

Nümaka Pedro: ‹¡Nnojo, nnojoishi taya nümaajachin!›

Apünüintua namüin na wayuukana nümüin Pedro. Nunjulajaka süchiki. Apünüintuapa naainjüin tia, eirakaashi Jesús nümüin. Mojuka naaʼin Pedro süka nüküjüin alawaa, nujuʼitaaka sümaa niʼyalajüin.

Piennoʼu watta maalü, eʼikajaanüshi Jesús eemüin noutkajaale na laülaashiikana naʼakajee na sacerdotekana süpüla saashajaanüin süchiki tü aainjünajatkat nüka. Neʼikajaaka nia eemüin Poncio Pilato chi aluwataakai Judea.

Namaka nümüin Pilato: ‹Mojulaashi chi wayuukai, anashi nuʼutunule aaʼin›. Nüsakiijapa Pilato Jesús, nümaka: ‹Nnojoishi kaainjaralin wayuukai chii›. Niʼikajaanaka Jesús nutuma Pilato eemüin Herodes Antipas chi aluwataakai Galilea. Nnojoishi kaainjaralin Jesús naashin. Niʼikajaaka nia nümüin Pilato.

Nüjüteein Pilato Jesús. Akatsaʼa naashin na nüʼünüükana Jesús nia ajütünüinjachika Barrabás chi kaʼruwaraikai. Nujuʼitiraka Pilato Jesús anooipaʼamüin kaleʼu. Nümaka: ‹¡Anii chi aluwataashikai jaaʼu!›. Namaka na laülaashiikana naʼakajee na sacerdotekana: ‹¡Püsünneʼerapan! ¡Puʼuta naaʼin!› Nüjütünaka achiki Barrabás otta oʼutunajachi aaʼin Jesús.

Piennoʼu aliika akachennüshi Jesús sünain wanee wunuʼu, maʼaka piʼrüin suluʼu tü ayaakuaakat. Akachennüshii naʼatoʼu 2 wayuu kaainjarannuu. Süpülapünaa ouktuin Jesús nümaka wanee kaainjarai: ‹Motojoyoo taya paaʼin puluwataapa›. Nümaka Jesús nümüin: ‹Cheechi pia tamaa suluʼu tü Paraiisükat›.

¡Anasü maʼin tia! ¿ashimüin? ¿Pütüjaa aaʼu kasa Paraiisü naashajaaka achiki Jesús? ¿Jalajatü tü paraiisü naainjakat Maleiwa sümaiwa? Yaajatü Mmapaʼa. Nuluwataapa Jesús sirumatuʼu, asoʼiraajeerü naaʼin chi wayuukai süpüla katüin noʼu suluʼu tü Paraiisükat. ¡Anasü maʼin tia! ¿ashimüin?

Mateo 26:57-75; 27:1-50; Lucas 22:54-71; 23:1-49; Juan 18:12-40; 19:1-30.Asakiraa

 • ¿Jara oʼutiraka naaʼin Jesús?
 • ¿Kasa naainjaka na aluwataaushiikana nütaʼünapa Jesús?
 • ¿Kasa alataka nipialuʼu Caifás?
 • ¿Jamüshi nujuʼitaaka Pedro sümaa niʼyalajüin?
 • ¿Jamüsü nanüiki na laülaashiikana naʼakajee na sacerdotekana niʼikajaanapa Jesús nüchikuaʼa eemüin Pilato?
 • ¿Kasa aainjünaka nüka Jesús piennoʼu aliika? ¿Jamüsü nünüiki Jesús nümüin wanee kaainjarai akachennüshi naʼatoʼu?
 • ¿Jalainjatü tü paraiisü naashajaakat achiki Jesús?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Mateo 26:57-75.

  ¿Kasa naainjaka na laülaashiikana naʼakajee na sacerdotekana sükajee mojulaain naya? (Mat. 26:59, 67, 68.)

 • Paashajeʼera Mateo 27:1-50.

  ¿Jamüsü nnojotka shiimain mojuin naaʼin Judas saalii naapüin nikii Jesús? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11.)

 • Paashajeʼera Lucas 22:54-71.

  ¿Kasa shikirajaka anain waya tü naainjakat Pedro nunjulajüin nüchiki Jesús? (Luc. 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Cor. 10:12.)

 • Paashajeʼera Lucas 23:1-49.

  ¿Kasa naainjaka Jesús wanaa sümaa müliain nia atumawaa? ¿Kasa shikirajaka anain waya tia? (Luc. 23:33, 34; Roma 12:17-19; 1 Ped. 2:23.)

 • Paashajeʼera Juan 18:12-40.

  ¿Kasa shiiʼiyataka tü alatakat nümüin Pedro anain nukuwaʼipa sünain aküjaa pütchi süchikijee mmoluin nia seema wayuu? (Juan 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Ped. 3:14, 15; 5:8, 9.)

 • Paashajeʼera Juan 19:1-30.

  ¿Jamüsü nünüiki Jesús süchiki tü kasa choʼujaakat wamüin? (Juan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20.)

  ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu yaletüin nuluwataaya Jeowa nutuma Jesús süpülapünaa ouktuin nia? (Juan 16:33; 19:30; 2 Ped. 3:14; 1 Juan 5:4.)