ANTÜSHI Jesús namaa na aluwataaushiikana Getsemanímüin süchikijee nojuʼitüin suluʼujee tü paükat. Antapuʼushii naya chamüin. Naashin Jesús nnojoluinjana atunkuin na nikirajüinkana, aashajaainjana nümaa Maleiwa. Nuʼunaka Jesús, nejepülaaka sümaa naashajaain nümaa Maleiwa.

Mapa nüntaka Jesús eemüin na aluwataaushiikana. ¿Kasa naainjaka nüpüla? ¡Atunkushii! Apünüintua nümüin Jesús namüin nnojoluinjanain natunkuin. Atunkushii naya nüpüla. Nümaka Jesús namüin: ‹¿Jamüshii jutunkaka maaʼutpünaa? Alüʼütsü süpüla saapünüin tekii namüin na taʼünüükana›.

Wanaa sümaa tia, naapaka nayorolo wainma wayuu. Antüshii naya sümaa chajaruuta, wunuʼu otta sikoʼu, nürütkaaka Judas Iscariote eemüin Jesús. Nutuʼlaka nia, maʼaka piʼrüin suluʼu tü ayaakuaakat. ¿Jamüshi nutuʼlaka Jesús?

Emeejünüshi Jesuu nutuma Judas

Nümaka Jesús nümüin: ‹Paapüin tekii süka putuʼluin taya›. Nutuʼluin Judas Jesús süpüla natüjaain naaʼu na wayuukana niain chi nachajaakai achiki. Nütaʼünaka Jesús natuma na nüʼünüükana. Akaisaʼa Pedro nnojoishi nuuʼulaainjachin nataʼülüin nia. Makalaka niyuʼluin nüchajaruutse süpüla nuʼutuin naaʼin chi pejekai nünain Jesús, nüchotoʼoleeka nücheʼe. Naapaaka Jesús nücheʼe chi wayuukai, anaka shia nutuma.

Nümaka Jesús nümüin Pedro: ‹Piʼitaa püchajaruutse süchikuaʼa suluʼu süta. Nnojo motuin paaʼin eein süpüla tachuntuin nümüin chi Tashikai wainma aapiee süpüla nakaaliinjüin taya›. Nnojotsü naainjüin Jesús tia süka nükaliain tia süpüla nataʼülüin nia na nüʼünüükana. Wekirajaa sünain tü alatakat nümüin Jesús.

Mateo 26:36-56; Lucas 22:39-53; Juan 18:1-12.Asakiraa

 • ¿Jalashi antüin Jesús namaa na aluwataaushiikana süchikijee nojuʼitüin suluʼujee tü paükat? ¿Kasa naainjüinjatka naashin Jesús?
 • ¿Kasa naainjaka na aluwataaushiikana nüpüla Jesús? ¿Jeʼratua nümüin Jesús nnojoluinjanain natunkuin?
 • ¿Jaralii na antakana Getsemanímüin? ¿Kasa naainjaka Judas Iscariote? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat).
 • ¿Jamüshi nutuʼlaka Judas Jesús? ¿Kasa naainjaka Pedro?
 • ¿Jamüsü nünüiki Jesús nümüin Pedro? ¿Jamüshi nnojoika nuchuntuin Jesús nümüin Maleiwa wainma aapiee?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Mateo 26:36-56.

  ¿Jamüsü anaka maʼin süpüla nashatüin na laülaashiikana suluʼu tü outkajaaleekat nukuwaʼipa Jesús wanaa sümaa nüchiajaain na nikirajüinkana? (Mat. 20:25-28; 26:40,41; Gal. 5:17; Éfe. 4:29, 31,32.)

  ¿Jamüsü nünüiki Jesús süchiki kaʼapülaa sooʼomüin wayuu? (Mat. 26:52; Luc. 6:27, 28; Juan 18:36.)

 • Paashajeʼera Lucas 22:39-53.

  ¿Antüshiche chi aapieekai Getsemanímüin süka nuuʼulaweein Jesús suulia anoujaa? ¿Jamüsü maka pünüiki? (Luc. 22:41-43; Isa. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7.)

 • Paashajeʼera Juan 18:1-12.

  ¿Kasa naainjaka Jesús süpüla naaʼinmajüin na nikirajüinkana noulia na naʼünüükana? ¿Kasa shikirajaka anain waya tia? (Juan 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Sant. 2:25.)