Aluwataanüshi chi aapieekai Gabriel eemüin María. Ipuoluinjatü shia naashin otta aluwataainjachi chi süchonkai waneepia. Jemeishi Jesús chi süchonkai María suluʼu shipia mürüt, nantaka wanee arüleejülii nünainmüin. Mapa nantaka wanee wayuuinnua wüinpüjeʼewalii sutuma wanee jolotsü. Wekirajaajeechi achiki chi kasitkai tia otta sukuwaʼipa süpüla nnojoluin ouktuin Jesús joʼuuiwaʼaya nia.

Mapa wekirajaajeerü anain wanaa sümaa 12 nuuyase Jesús, aashajaashi nia namaa na ekirajüliikana suluʼu tü aʼwaajüleekat. 18 juya süchikijee tia, awoutisaajünüshi otta ekirajüshi süchiki Nuluwataaya Maleiwa tü aluwataanakat apülaa nia. Nüneeküin Jesús 12 aluwataaushii süpüla nakaaliinjüin nia.

Aainjüshi Jesús wainma kasa pülasü. Nikirüin wainma wayuu naka wanee jimechein otta pan. Anashii nutuma na ayuuishiikana otta nüsoʼireʼerüin naaʼin na ouktushiikana. Mapa ekirajaweena waya süchiki tü alatakat nümüin Jesús süpülapünaa ouktuin nia otta süchiki tü alatakat süpüla nuʼutunuin aaʼin. Aküjüshi pütchi Jesús soʼu 3 juya shiatapünaamüin. Alatüsü 34 juya sünain tü AIPIRUAKAT Shiʼipa.

Ekirajüshi Jesús