TÜÜ, shiyaakua wanee paraiisü müsü aka saaʼin tü niiʼiyatakat Maleiwa nümüin Isaías, chi nünüikimaajachikai. Isaías eeshi nüchikumüin Jonás.

Wayuu sulu’u tü pa’araiisükat

Tü paraiisükat shia wanee «mma anasü». ¿Kasa sotoka paaʼin sutuma tü ayaakuaakat? Shia tü mma anasü naainjakat Maleiwa nüpüla Adán otta Eva, ¿aashimüin? ¿Paraiisüinjatü süpüshuaʼa tü Mmakat?

Nüshajirüin Jeowa Isaías süchiki tü mma anasükat eeinjanale na aʼyataashiikana nümüin. Müsü nünüiki: ‹Kottiraainjana walirü otta anneerü. Kotteena sünain ekajawaa paaʼachen otta wasashichen, naaʼinmajeena naya wanee jintüi. Chi joʼuu ashaitakai süʼütpaʼa wanee wüi jashichi nnojoleechi jamajüin›.

Eeshii eeka namüin: ‹Nnojotsü süpüla eeinjatüin tia süka eein kasa mojusü saaʼu tü Mmakat otta müinjatia shia›. Püsakiraa paaʼin, ¿kasa eejatka suluʼu tü mma naapakat Maleiwa nümüin Adán otta Eva?

Niʼitaain Maleiwa Adán otta Eva suluʼu wanee mma anasü. Sükajee nnojoluin noonooin nümüin Maleiwa najünajaanaka suluʼujee, laülaaka jee ouktaka naya. Naapüinjatü Jeowa tü amülouikat nutuma Adán otta Eva namüin na aikana apüla nia.

Nnojoleerü aainjünüin kasa mojusü suluʼu tü mma anasükat. Nnojoleerü atkawaa, ayuulii otta talateena waya maʼaka nücheküin Maleiwa paala. Wekirajaajeerü anain mapa tü sukuwaʼipainjatkat nutuma.

Isaías 11:6-9; Alateetkat Mapeena 21:3, 4.Asakiraa

 • ¿Jarai chi wayuu kanüliakai Isaías? ¿Jara kachikumüinka nia? ¿Kasa niiʼiyataka Jeowa nümüin?
 • ¿Kasa wayuu tü paraiisükat? ¿Kasa sotoka paaʼin sutuma?
 • ¿Kasa nüshajiraka Jeowa Isaías süchiki tü mma anasükat?
 • ¿Jamüshii najünajaanaka Adán otta Eva suluʼujee tü mma anasükat?
 • ¿Kasa naapüinjatka Jeowa namüin na aikana apüla nia?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Isaías 11:6-9.

  ¿Jamüsü sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tü nakuwaʼipainjatkat na wayuukana otta na mürütkana suluʼu tü mma anasükat? (Sal. 148:10, 13; Isa. 65:25; Eze. 34:25.)

  ¿Jamüsü shikeraajia nanain na anoujashiikana tü nüküjakat Isaías? (Roma 12:2; Éfe. 4:23, 24.)

  ¿Jarai chi kojutuinjachikai sükajee shiiʼiranajaain nakuwaʼipa na wayuukana maaʼulu otta suluʼu tü mma anasükat? (Isa. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7.)

 • Paashajeʼera Alateetkat Mapeena 21:3, 4.

  Eeinjachi Maleiwa sümaa wayuu saashin tü Wiwüliakat, ¿jamaluʼulu tia? (Lev. 26:11, 12; 2 Cró. 6:18; Isa. 66:1; Alat. Map. 21:2, 3, 22-24.)

  ¿Kasa tü najaʼlajeʼerüinjatkat Maleiwa? (Luc. 8:49-52; Roma 8:21, 22; Alat. Map. 21:4.)