PIIRAKAA nümüin chi wayuu shirokukai tü palaakat. Müliashi maʼin, ¿aashimüin? ¡Shimiraleechi nia tü jimekat! ¿Pütüjaa aaʼu jarai nia? Nia Jonás. Wekirajaa sünain jamüshi müliaka nia.

Nünüikimaajachi Maleiwa Jonás. Süchikijee ouktuin Eliseo müshi Jeowa nümüin Jonás: ‹Puʼuna suluʼumüin tü mmakat Nínive. Mojulaashii maʼin na wayuukana chaaʼaya. Paashajaa namaa›.

Jonás otta wanee jime

Nnojoishi oʼuneein Jonás. Nuʼunaka suluʼumüin wanee mma naata suluʼu wanee anua. Mojusü tia nümüin Jeowa. Shiʼitaka nutuma wanee juya wawaimaajatü, shimerotireeka tü anuakat. Ayoʼujaasü naaʼin na anuapuʼukana, naʼwaataka namüin na namaleiwasekana süpüla nakaaliinjünüin.

Nümaka Jonás: ‹Anoujushi taya nünain Jeowa, chi kakumajalakai tü sirumatuʼukat otta tü Mmakat. Oʼunushi taya süka nnojoluin taainjeein tü nümakat›. Namaka na anuapuʼukana: ‹¿Kasa waainjüinjatka süpüla shiimalaain tü juyakat?›

Nümaka Jonás: ‹Jujuta taya shiroku tü palaakat, shiimalaajeetka›. Nnojotsü naainjeein na anuapuʼukana tia, miyoʼupa maʼin tü juyakat nujutunaka Jonás shiroku tü palaakat. Shiimalaaka tü juyakat otta tü palaakat.

Nimerotopa Jonás shiroku tü palaakat shimiratka nia wanee jime miyoʼushaata, nnojoishi nia ouktuin. Süleʼeruʼushi nia apünüin kaʼi otta ai. Mojusü maʼin naaʼin Jonás süka nnojoluin noonooin nümüin Maleiwa otta nuʼunuin Nínivemüin. ¿Kasa naainjaka Jonás sutuma tia?

Aashajaashi Jonás nümaa Jeowa süpüla nükaaliinjüin nia. Seetaka Jonás tü jimekat eere jososhiin. Mapa nuʼunaka Jonás Nínivemüin. Shikirajüin waya tia sünain waainjüinjatüin süpüshuaʼa tü nümakat Maleiwa.

Tü karalouktakat Jonás.



Asakiraa

 • ¿Jarai chi wayuu kanüliakai Jonás? ¿Jamüsü nünüiki Jeowa nümüin?
 • ¿Kasa naainjaka Jonás sükajee nnojoluin nuʼuneein Nínivemüin?
 • ¿Jamüsü nünüiki Jonás namüin na anuwapuʼukana süpüla shiimalaain tü juyakat?
 • ¿Kasa alataka nümüin Jonás nimerotopa shiroku tü palaakat? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat).
 • ¿Jeʼra kaʼi Jonás süleʼeruʼu tü jimekat? ¿Kasa naainjaka sutuma tia?
 • ¿Jalashi oʼunuin Jonás süchikijee seetüin nia tü jimekat? ¿Kasa shikirajaka anain waya tia?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Jonás 1:1-17.

  ¿Jamüshi nnojoika nuʼunuin Jonás sünain aküjaa pütchi Nínivemüin? (Jon. 1:2, 3; Pro. 3:7; Ecl. 8:12.)

 • Paashajeʼera Jonás 2:1, 2, 10.

  ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu naapeerüin wanüiki Jeowa maʼaka naapüin nünüiki Jonás? (Sal. 22:24; 34:6; 1 Juan 5:14.)

 • Paashajeʼera Jonás 3:1-10.

  ¿Jamüsü waaʼin sutuma niʼyateʼerüin Jeowa Jonás nüchikuaʼa sümaa nnojoluin noonooin paala? (Sal. 103:14; 1 Ped. 5:10.)

  ¿Jamüsü sotuinjatka waaʼin tü alatakat nümüin Jonás otta na níniviitakana süpüla nnojoluin mojuin wanüiki nachiki na wayuu waküjakana amüin pütchi? (Jon. 3:6-9; Ecl. 11:6; Aluw. 13:48.)