NULUWATAAPA David Jerusalén nükaaliinjüin nia Jeowa süpüla nükanajüin na nüʼünüükana. Naashin Jeowa naapüinjatü tü mmakat Canaán namüin na israeliitakana. Süka nükaaliinjüin naya noumainka tia mmakat.

Aluwataai anashi David, aishi Jeowa nüpüla. Süchikijee nushutuin David saaʼu Jerusalén nülüʼüjüin chamüin tü jurasükeetkat, nukumajeein wanee piichi aʼwaajülee süpülajatü tia jurasükeetkat.

Mapa kaainjalaka David. Nütüjaa aaʼu mojuin naapaale tü kasa nnojotkat nukoroloin. Wanaa sümaa chajachin nia nipialuʼu niʼraka wanee jierü anasüchon maʼin. Bat-seba sünülia otta chi suʼwayuusekai nia Urías, nusurulaatse nia David.

Nuʼwayuuseesü maʼin David Bat-seba, nüsaajitka shia nüchikiruʼu suʼwayuuse. Nümaʼüjiraaka nukuwaʼipa sümaa. Mapa ipuotka shia, mojuka maʼin naaʼin David nütüjaapa saaʼu. Nuluwataaka Joab chi shikiipuʼukai nusurulaatse süpüla niʼitaain Urías napüleerua na surulaatkana süpüla ouktajachin nia. Ouktapa nia kasaatka David sümaa Bat-seba.

Jashichishi maʼin Jeowa nümüin David, nuluwataaka Natán süpüla naashajaain nümaa süchiki tü naainjalakat. Piirakaa namüin suluʼu tü ayaakuaakat. Mojusü maʼin naaʼin David sutuma tü naainjalakat, nnojoika ouktuin nia nutuma Jeowa. Nümaka Jeowa: ‹Süka kaainjalain pia, mülieena maʼin püpüshi›. ¿Kasa alataka sümüin nüpüshi David?

Achiaanüshi David nutuma Natán

Ouktushi chi süchonkai Bat-seba, Ammón chi nüchonkai David nütaüjaain Tamar tü nushunuukat. Jashichika maʼin Absalón sutuma tia, nuʼutaka naaʼin Ammón. Mapa kojutuka Absalón sutuma wayuu otta nuluwataaka atumawaa. Süchikijee, nükanajuuka Absalón sünain wanee atkawaa, ouktaka nia. Shiimain, müliashi maʼin David.

Mapa jemeika Bat-seba nümaa Salomón. Laülaapa otta ayuuipa David aluwataweeshi Adonías nüchikumüin. Nuluwataaka David Sadoc chi sacerdotekai süpüla niʼyotuin seita saaʼu nikii Salomón süka niainjachin aluwataain. Ouktaka David wanaa sümaa 70 nuuyase, aluwataashi nia 40 juya. Nuluwataaka Salomón nüchikumüin.

2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Reyes 1:1-48.Asakiraa

 • ¿Kasa aapünaka namüin na israeliitakana sükajee nakaaliinjünüin nutuma Jeowa?
 • ¿Kasa niʼraka David wanaa sümaa chajachin nia nipialuʼu?
 • ¿Jamüshi jashichika maʼin Jeowa nümüin David?
 • ¿Jarai chi wayuu aashajaakai nümaa David suluʼu tü ayaakuaakat? ¿Jamüsü nünüiki Jeowa nümüin David?
 • ¿Kasa alataka sümüin nüpüshi David?
 • ¿Jara aluwataaka nüchikumüin David?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera 2 Samuel 11:1-27.

  ¿Jamüsü anaka wakuwaʼipa waʼyataale maʼin nümüin Jeowa?

  ¿Jamüshi kaainjalaka David? ¿Kasa shikirajaka anain waya tia? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Cor. 10:12; Sant. 1:14, 15.)

 • Paashajeʼera 2 Samuel 12:1-18.

  ¿Kasa shikirajaka anain na laülaashiikana suluʼu tü outkajaaleekat otta na kachonshiikana sukuwaʼipa nünüiki Natán nümüin David? (2 Sam. 12:1-4; Pro. 12:18; Mat. 13:34.)

  ¿Jamüshi nümüliajaka Jeowa David? (2 Sam. 12:13; Sal. 32:5; 2 Cor. 7:9, 10.)