¡PIIRAKAA namüin na israeliitakana nalatüin tü süchikat Jordán! ¿Jalasü tü wüinkat? Soʼu tia aʼitüsü tü juyakat otta miyoʼu paala tü süchikat. ¡Nnojoluipa tü wüinkat! ¡Alatüshii na israeliitakana suluʼupünaa wanee wopu akumajaasü pasanainpünaa sünain tü süchikat maʼaka nalatüin tü palaa ishosükat! ¿Jalamüinsü tü wüinkat? Wekirajaa sünain.

Nalatüin na israeliitakana tü süchikat Jordán

Nalatajatpa na israeliitakana tü süchikat Jordán, nümaka Jeowa namüin nükajee Josué: ‹Nalüʼüjüinjatü na sacerdotekana tü jurasükeetkat wapüleerua. Nemetirapa nooʼui shiroku tü süchikat Jordán, nnojolujaainjatü tü wüinkat›.

Nalüʼüjaka na sacerdotekana tü jurasükeetkat napüleerua na wayuukana, nantapa nalataka shirokumüin tü wüinkat. Miyoʼu otta oʼutusü tü wüinkat. ¡Nemetirapa nooʼui shiroku tü süchikat nnojolujaaka tü wüinkat nutuma Jeowa, nnojotsü nülatirüin! ¡Josoleesia!

Nalataka na sacerdotekana sümaa tü jurasükeetkat pasanainmüin sünain tü süchikat. Piirakaa namüin suluʼu tü ayaakuaakat. ¡Pasanainpa naya nalataka na israeliitakana tü süchikat Jordán!

Nalatapa napüshuaʼa, nümaka Jeowa namüin 12 wayuuinnua nükajee Josué: ‹Juʼuna eemüin na sacerdote alüʼüjakana tü jurasükeetkat. Jukotchoja chejee 12 ipa süpüla jiʼitaain shia eere natunkapünaain na israeliitakana. Nasakitpa jia mapeena na jüchonniikana süchiki tia ipakat, jüküjüinjatü namüin nnojolujaain tü wüinkat wanaa sümaa nalatüin na sacerdotekana sümaa tü jurasükeetkat›. Eʼitaashi Josué 12 ipa eejanale na sacerdotekana.

Josué

Mapa nümaka Josué namüin na sacerdote alüʼüjakana tü jurasükeetkat: ‹Jujuʼita shirokujee tü süchikat Jordán›. Naainjapa tia miyoʼujaaka tü wüinkat süchikuaʼa.

Josué 3:1-17; 4:1-18.Asakiraa

 • ¿Kasa naainjaka Jeowa süpüla nalatajanain na israeliitakana tü süchikat Jordán?
 • ¿Kasa naainjüinjatka na israeliitakana süpüla nalatüin tü süchikat Jordán?
 • ¿Jamüsü sükotchojunajatka 12 ipa naashin Jeowa?
 • ¿Kasa alataka nojuʼitapa na sacerdotekana shirokujee tü süchikat Jordán?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Josué 3:1-17.

  ¿Kasa waainjüinjatka süpüla nükaaliinjüin otta naapüin kasa anasü wamüin Jeowa? (Jos. 3:13, 15; Pro. 3:5; Sant. 2:22, 26.)

  ¿Kasa alataka sümüin tü süchikat Jordán wanaa sümaa nalatüin na israeliitakana? ¿Jamüsü yaletaka nünülia Jeowa sutuma tia? (Jos. 3:15; 4:18; Sal. 66:5-7.)

 • Paashajeʼera Josué 4:1-18.

  ¿Jamüsü sükotchojünaka 12 ipa shirokujee tü süchikat Jordán süpüla shiʼitaanüin Guilgalmüin? (Jos. 4:4-7.)