NNOJOLUIPA nüchecherüin naaʼin José. Nuchuntaka namüin na aʼyataashiikana nümüin nojuʼitüin paülüʼüjee. Nümüiwaʼapa nia namaa na nuwalayuukana niʼyalajaka. Patatüsü naaʼin na nuwalayuukana süka nnojoluin natüjaain saaʼu kasanainjeein niʼyalajüin. Nümaka: ‹Taya chi Josékai. ¿Katayülia noʼu chi tashikai?›

Ainkuusü maʼin naaʼin na nuwalayuukana, isasü nachiki naashajaain otta mmotshii naya. Nümaka José namüin: ‹Jürütkaa›. Narütkaapa, nümaka: ‹Taya chi Josékai, chi juikakai›.

Müshi José sümaa kamaneein nia: ‹Nnojo mojuin jaaʼin sutuma juiküin taya. Nia Maleiwa aluwataaka taya Egiptomüin süpüla katüinjatüin soʼu wayuu. Aluwataaishi taya nutuma Faraón yaaya. Juʼuna eemüin chi tashikai, jüküja nümüin tü tanüikikat otta jüma nümüin nüntai yaamüin›.

Nutuʼlaka otta nujuupataka José na nuwalayuukana. Naapapa Faraón nachiki na nuwalayuukana José, nümaka nümüin José: ‹Keʼejena naya putuma süpüla nantirüin yaamüin chi nashikai otta napüshi, taapeerü namüin wanee mma eeka anain maʼin yaaya Egipto›.

Ayataka shia naainjüin. Nüsaküin José chi nüshikai nüntapa Egiptomüin, piirakaa namüin suluʼu tü ayaakuaakat.

Wainma maʼin nüpüshi Jacob. 70 naya nantapa Egiptomüin. Eejachi Jacob, nüchonnii, nülüin, na aʼyataashiikana nümüin otta naʼwayuuse. Israel nünülia Jacob nutuma Maleiwa, makalaka israeliitain nanülia na nüpüshikana. Kojutushii maʼin naya nümüin Maleiwa, wekirajaajeerü anain tia mapeena.

Génesis 45:1-28; 46:1-27.

José sümaa nüpüshi


Asakiraa

 • ¿Jamüsü naaʼin na nuwalayuukana José wanaa sümaa nümüin namüin: ‹Taya chi Josékai›?
 • ¿Jamüsü nünüiki José namüin na nuwalayuukana sümaa kamaneein nia?
 • ¿Jamüsü nünüiki Faraón naapapa nachiki na nuwalayuukana José?
 • ¿Jeʼrashii nüpüshi Jacob nantapa Egiptomüin?
 • ¿Kasaichi nanülia na nüpüshikana Jacob? ¿Jamüsü maka nanülia?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Génesis 45:1

  Sünainjee tü alatakat nümüin José, ¿eesü süpüla anain nutuma Jeowa nakuwaʼipa na aʼyataashiikana nümüin wanaa sümaa sülatüin kasa mojusü namüin? (Gén. 45:5-8; Isa. 8:10; Fil. 1:12-14.)

 • Paashajeʼera Génesis 46:1-27

  ¿Jamüsü nünüiki Jeowa nümüin Jacob süpüla nütütüleʼerüin naaʼin wanaa sümaa nuʼunuin Egiptomüin? (Gén. 46:1-4.)