Enoc

WAINMAPA wayuu saaʼu tü Mmakat eeshii eeka naainjüin kasa mojusü maʼaka naaʼin Caín. Akaisaʼa eejachi wanee wayuu naatajai, Enoc nünülia, wayuu meimmoluinsai nia. Mojulaashii maʼin na wayuu kepiakana nüʼütpaʼa, akaisaʼa Enoc ayatüshi aʼyataain nümüin Maleiwa.

¿Pütüjaa aaʼu jamüsü naainjaka maʼin kasa mojusü na wayuukana? Kanain paaʼin tüü: ¿Jarai chi aluwataakai Adán sümaa Eva sünain ekaa süchon tü wunuʼukat? Nia wanee aapiee mojulaashi. Satanás nünülia saashin tü Wiwüliakat otta naainjireein waya kasa mojusü.

Wanee aʼluwajüshi otta wanee ouktüshi

Soʼu wanee kaʼi aküjüshi Enoc namüin na wayuukana wanee pütchi nnojotka nacheküin. Shia tüü: ‹Soʼu wanee kaʼi najaʼlajeʼerüinjana Maleiwa napüshuaʼa na mojulaashiikana›. Jashichika maʼin na wayuukana sutuma tia otta noʼutee aaʼinchi Enoc. Makalaka nnojoluinjachin nia mmoluin süpüla nüküjüinjatüin namüin na wayuukana tü naainjüinjatkat Maleiwa.

Palitchon juya kepiain Enoc saʼaka wayuu mojulaasü. Katüsü noʼu 365 juya. ¿Jamüsü kataka noʼu «365 juya»? Shia süka kakaliapuʼuin katüin noʼu na wayuukana namaiwa. ¡Matusalén chi nüchonkai Enoc katüsü noʼu 969 juya!

Aainjüshii kasa mojusü

Süchikijee ouktuin Enoc, mojulaashii maʼin na wayuukana. Saashin tü Wiwüliakat ‹mojusü waneepia süpüshuaʼa tü kanainkat naaʼin› otta ‹wainma kasa mojusü Mmapaʼa›.

¿Pütüjaa aaʼu jamüsü wainmaka maʼin kasa mojusü soʼu kaʼikat tia? Shia süka niʼitaain Satanás wanee kasa napüla na wayuukana süpüla naainjüin kasa mojusü. Wekirajaa sünain kasain wayuu tia.

Génesis 5:21-24, 27; 6:5; Hebreokana 11:5; Judas 14, 15.Asakiraa

 • ¿Jamüshi naatajaika Enoc?
 • ¿Jamüshii mojulaaka maʼin na wayuu kepiakana nüʼütpaʼa Enoc?
 • ¿Kasa mojuka saainjüin tü wayuukalüirua suluʼu tü ayaakuaakat?
 • ¿Jamüshi meimmoluinjachika Enoc?
 • ¿Jeʼra juya katüin noʼu na wayuukana namaiwa? ¿Jeʼra juya katüin noʼu Enoc?
 • ¿Kasa alataka süchikijee ouktuin Enoc?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Génesis 5:21-24, 27.

  ¿Jamüsü nukuwaʼipa Enoc nümaa Jeowa? (Gén. 5:24.)

  ¿Jarai chi wayuu kakaliakai katüin noʼu saashin tü Wiwüliakat? ¿Jeʼra nuuyase ouktapa nia? (Gén. 5:27.)

 • Paashajeʼera Génesis 6:5.

  ¿Jamüsü nakuwaʼipa na wayuukana süchikijee ouktuin Enoc? ¿Jamüsü wanaawaka tia sümaa tü alatakat maaʼulu? (2 Tim. 3:13.)

 • Paashajeʼera Hebreokana 11:5.

  ¿Jarat tü nukuwaʼipakat Enoc ‹talataka atuma naaʼin Maleiwa›? ¿Jamüsü nukuwaʼipa sutuma tia? (Gén. 5:22.)

 • Paashajeʼera Judas 14, 15.

  ¿Kasa waainjüinjatka süpüla washatüin nukuwaʼipa Enoc sünain aapiraa süchiki Armagedón? (2 Tim. 4:2; Heb. 13:6.)