PIIRAKAA nümüin Adán sümaa Eva, ajünajaanüshii naya suluʼujee Edén. ¿Pütüjaa aaʼu jamüshii najünajaanaka?

Adán sümaa Eva, ajünajaanüshii naya suluʼujee Edén

Shia süka naainjüin wanee kasa mojusü maʼin. ¿Pütüjaa aaʼu tü naainjakat?

Naainjüin wanee kasa nnojoluinjatka naainjüin naashin Maleiwa. Naashin niakai eesü süpüla neküin süchon tü wunuʼuliakalüirua eejatka suluʼu Edén. Akatsaʼa eesü wanee wunuʼu nnojoluinjatka neküin süchon, neküle shia oukteena, tü wunuʼukat nukorolo Maleiwa. Watüjaa aaʼu mojuin waapaale tü kasa nnojotkat wakoroloin. ¿Kasa alataka süchikijee tia?

Soʼu wanee kaʼi aashajaasü wanee wüi sümüin Eva süpüla shiküinjatüin süchon tü wunuʼu nnojoluinjatkat ekünüin naashin Maleiwa. Nnojotsü nukumajüin Maleiwa tü wüikat süpüla saashajaainjatüin. ¿Jara aashajeʼeraka tü wüikat?

Nnojoishi niain Adán, nia wanee napüshi na aapiee nukumajalakana Maleiwa, nnojoishii süpüla weʼrüin naya. Chi aapieekai aluwataweeshi otta aʼwaajüneeshi maʼaka naaʼin Maleiwa. Nia aashajeʼeraka tü wüikat.

Chi aapieekai nimeejüin Eva. Naashin niakai müinjatü shia maʼaka naaʼin Maleiwa shiküle süchon tü wunuʼukat. Sunoujaka tü naʼalainkat, shikaka otta shikiraka Adán. Nnojoishii naya oonooin nümüin Maleiwa makalaka najünajaanüin suluʼujee Edén.

Anachonjeerü süpüshuaʼa tü Mmakat mapeena nutuma Maleiwa. Wekirajaajeerü anain mapa tü paainjüinjatkat süpüla piʼyataain sünain, jooluʼu wekirajaa sünain tü alatakat nümüin Adán otta Eva.

Génesis 2:16, 17; 3:1-13, 24; Alateetkat Mapeena 12:9.Asakiraa

 • ¿Kasa alataka nümüin Adán sümaa Eva suluʼu tü ayaakuaakat?
 • ¿Jamüshii najünajaanaka nutuma Jeowa?
 • ¿Jamüsü saashajaaka wanee wüi sümüin Eva?
 • ¿Jara aashajeʼeraka tü wüikat?
 • ¿Jamüshi nüjünajaanaka Adán sümaa Eva suluʼujee Edén?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Génesis 2:16, 17 otta 3:1-13, 24.

  ¿Jamüsü sünüiki tü wüikat nüchiki Jeowa? (Gén. 3:1-5; 1 Juan 5:3.)

  ¿Kasa shikirajaka anain waya tü alatakat sümüin Eva? (Fil. 4:8; Sant. 1:14, 15; 1 Juan 2:16.)

  ¿Jamüsü nünüiki Adán sümaa Eva süchiki tü naainjalakat? (Gén. 3:12, 13.)

  ¿Kasa naainjaka na aapieekana süpüla neeʼiyatüin niain Jeowa aluwataainjachin? (Gén. 3:24.)

 • Paashajeʼera Alateetkat Mapeena 12:9.

  ¿Jeʼra wayuu nükayaleʼeraka Satanás suulia nuluwataaya Maleiwa? (1 Juan 5:19.)