NAAPAJALA wamüin Maleiwa tü kasa anasükat. Nukumajüin chi Kaʼikai, chi Kashikai, tü jolotsükalüirua süpüla chuwatüinjanain naya waaʼu otta tü Mmakat süpüla kepiainjanain waya saaʼu.

Tia nnojotsü shiain tü nukumajakat palajana. ¿Pütüjaa aaʼu kasa nukumajaka palajana? Naya na aapieekana. Nnojoishii süpüla weʼrüin naya maʼaka naaʼin Maleiwa. Nukumajüin Maleiwa naya süpüla chainjanain sirumatuʼu nümaa.

Chi palajachikai aapiee nukumajaka Maleiwa anashi maʼin. Nia chi palajachikai Nüchon. Aʼyataashi nia nümaa sünain akumajaa chi Kaʼikai, chi Kashikai, tü jolotsükalüirua, tü Mmakat otta tü wanee kasakalüirua.

¿Kasa eejatka suluʼu tü Mmakat? Palaa mülee eejatka. Nnojotsü wayuu otta mürüt. Akaisaʼa Maleiwa nukumajüin shia süpüla kepiainjanain waya saaʼu. ¿Jamüsü sukuwaʼipa nutuma?

Palajana nukumajüin chi Kaʼikai süpüla chuwatüin nia saaʼu tü Mmakat. Sutuma tia eeka saʼwai otta soʼukai, süchikijee nialetka tü mmakat sooʼopünaa tü palaakat.

Nnojotsü eein kasa suluʼu tü mmakat. Müsü aka saaʼin tü ayaakuaa piʼrakat yaaya. Nnojotsü wunuʼulia, süsii wunuʼu, mürüt otta nnojotsü jime shiroku tü palaakat. Wainma kasa naainjaka Maleiwa süpüla anainjanain na wayuukana otta na mürütkana saaʼu tü Mmakat.

Jeremías 10:12; Colosas 1:15-17; Génesis 1:1-10.

Mma malujunasat


Asakiraa

 • ¿Jara kaapajalaka wamüin tü kasa anasükat? Püküja süpüshi tü nukumajakat Maleiwa.
 • ¿Kasa nukumajaka Maleiwa palajana?
 • ¿Jamüshi anaka maʼin chi palajachikai aapiee?
 • ¿Kasa eejatka suluʼu tü Mmakat? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat).
 • ¿Kasa naainjaka Maleiwa süpüla nukumajüin tü Mmakat napüla na mürütkana otta na wayuukana?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Jeremías 10:12.

  ¿Jara tü nukuwaʼipa Maleiwa jaʼyakat sünain tü kasa nukumajalakat? (Isa. 40:26; Roma 11:33.)

 • Paashajeʼera Colosas 1:15-17.

  ¿Kasa naainjaka Jesús wanaa sümaa sukumajünüin tü kasakalüirua? ¿Jamüinjatü wanüiki nüchiki?

 • Paashajeʼera Génesis 1:1-10.

  ¿Jara kakumajalaka tü Mmakat? (Gén. 1:1.)

  ¿Kasa akumajünaka soʼu tü palajatkat kaʼi? (Gén. 1:3-5.)

  ¿Kasa akumajünaka soʼu tü piamakat kaʼi? (Gén. 1:7, 8.)