Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

«Ayata alin jüpüla Maleiwa»

Karalouktakat tüü, sükaaliinjeechi pia süpüla pi’itaain sulu’u pukuwa’ipa tü pütchi sümakat tü Wiwüliakat otta süpüla ayatüin alin pia nüpüla Maleiwa.

Karaloukta naluwataaka na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana pütchi

Na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana pütchi nüchiki Je’waa, naküjüin namüin napüshua’a na aikana apüla Je’waa nashatüinjatüin nukuwa’ipa Jesuu, chi aikai apüla Maleiwa waneepia.

EKIRAJAAYA 1

‹Tü waaʼinrüinjatkat aire wapüla Maleiwa›

Süküjüin tü Wiwüliakat tü waa’inrüinjatkat süpüla alin wapüla Maleiwa.

EKIRAJAAYA 2

¿Kasa waainjüinjatka süpüla wulein waaʼin?

¿Nnojoleetche mojuin waa’in, mayaainje’e yarüttüin shia no’ulu’u Maleiwa?

EKIRAJAAYA 3

Ai wapüla na aikana nüpüla Maleiwa

Anasü naneekia nutuma Je’waa na na’aleewainkana, müinjatia shia watuma.

EKIRAJAAYA 4

Kojutü wamüin na laülaakana waaʼu

Süküjüin wamüin tü Wiwüliakat apünüinsü sukuwa’ipa eere kojutüinjanain wamüin na laülaakan waa’u.

EKIRAJAAYA 5

Nnojo nanainpünaain waya na manoujüinsaliikana

Süküjüin wamüin tü Wiwüliakat apünüinsü sukuwa’ipa süpüla nnojoluinjatüin waa’inrüin tü naa’inrakat na manoujüinsaliikana.

EKIRAJAAYA 6

Tü anakat süpüla washaittüin, wanajüin otta waapajüin

Apünüinsü pütchi jülüjüinjatka paa’in püneekajatpa wanee kasa.

EKIRAJAAYA 7

Kojutü wamüin tü kataakat oʼuu

¿Shiache ne’e nnojooluinjatüin wo’utüin saa’in wanee wayuu?

EKIRAJAAYA 8

Aishii nüpüla Maleiwa na wuleshiikana

Sükaaliinjeena waya tü Wiwüliakat süpüla woo’ulaain suulia tü kasa yarüttakat atuma wakuwa’ipa no’ulu’u Je’waa.

EKIRAJAAYA 9

«Jalia jia suulia juʼluwajiraain jukuaippa»

Wainma ma’in wawalayuu ojutuuka sulu’u ama’üjirawaa akuwa’ipaa. ¿Kasa paa’inrüinjatka süpüla nojoluin pujutuuin sulu’u?

EKIRAJAAYA 10

Nüsülajala Maleiwa tü kaʼwayuuseekat

¿Kasa paa’inrajatka süpüla anain pukuwa’ipa kasaatpa pia? Ka’wayuusere pia, ¿kasa paa’inrajatka süpüla waneepiain pia sümaa pu’wayuuse?

EKIRAJAAYA 11

‹Kojutü jutuma sukuwaʼipa kaʼwayuusee›

Aipiruasü pütchi akaaliinjeechika pia süpüla anain pukuwa’ipa sümaa pu’wayuuse.

EKIRAJAAYA 12

Wakaaliinja wayuu süka pütchi analuʼut

Eesü süpüla anain jee mojuin saa’in wayuu sutuma tü wanüikikat. Aneesü tü wanüikikat süpüla shiain waa’inrüin tü nüchekakat Je’waa.

EKIRAJAAYA 13

Miʼiraa mojuka nümüin Maleiwa

Eesü mi’iraa eekai müin anakai saa’in nümüin Maleiwa, akatsa’a mojuin shia nümüin.

EKIRAJAAYA 14

Loto wakuwaʼipa sünain süpüshuaʼa kasa

Eesü wanee kasa paainjainjatka palajana süpülapünaa lotuin pukuwa’ipa namüin na waneeinnua.

EKIRAJAAYA 15

Tü kasa anasü eekat sükajee aʼyatawaa maʼin

Ja’raisü pütchi ee’iyateetka pümüin anale jee mojule wanee a’yatawaa.

EKIRAJAAYA 16

Wayoukta chi Yolujaakai otta tü nüchekakat

Mayaainje’e watüjaain saa’u pülain Satanaa, nnojoishii waya eimolojooin neema. ¿Jamüsü?

EKIRAJAAYA 17

‹Jükumaja jukuwaʼipa sükajee jünoula›

Apünüinsü kasa paa’inrüinjatka süpüla kanoulain ma’in pia otta süpüla ayatüin alin pia nüpüla Maleiwa.

SOOʼOMÜIN PÜTCHI

Wakuwaʼipa namüin na ojuʼitinnakana

¿Cho’ujaasüche ma’in nnojolinjachin pia nünainpünaain wanee wayuu?

SOOʼOMÜIN PÜTCHI

¿Joujainjatü otta jamüsü kekiyaalajüinjatka wanee anoujüsü?

Süküjüin tü Wiwüliakat apünüinsü kasa akaaliinjeetka shia süpüla sütüjaain saa’u.

SOOʼOMÜIN PÜTCHI

Aʼwaajaa wanteera, awotaajaa otta aʼyatawaa sünain akaaliinjaa wayuu

¿Kasa pütchi sulu’ujeejatü tü Wiwüliakat akaaliinjeechika pia süpüla wulein paa’in?

SOOʼOMÜIN PÜTCHI

Ayuʼnnaka saʼakajee isha otta tü aainjünakat süka

Pukumajüle sukuwa’ipa, aneerü süneekia putuma tü aainjünajatka püka ayuuitpa pia.

SOOʼOMÜIN PÜTCHI

Ooʼulaanajatü tü amülejaakat akoroloo

¿Kasa naa’inrajatka wanee wayuu süpüla nuu’ulaain suulia tia kasa yarütüsükat?

SOOʼOMÜIN PÜTCHI

Tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki ooʼulaajirawaa otta akatajirawaa

Saashin tü Wiwüliakat, ¿jouja kasaalüinjachin nüchiku’a eekai nuu’ulaajiraain suulia kasaalüü?

SOOʼOMÜIN PÜTCHI

Waainjüinjatka mojujiraale waya sünainjee wanee aʼyatawaa

¿Jouja nuunejinnüin wanee anoujashi nutuma wanee wawala laülaapialu’umüin?