Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Pikiraja püchonnii

Jikiraja jüchonnii sükajee tü aküjalaa suluʼujeejatkat tü Wiwüliakat

Suʼttia

Tü pütchi suluʼukat Deuteronomio, sükaaliinjeechi pia süpüla pipijain püchonnii.

Wanee kasa nnojotpuʼuka atüjaanüin aaʼu

Aashajaasü tü Wiwüliakat süchiki wanee kasa nnojotka atüjaanüin aaʼu paala. ¿Keeʼireesü paaʼin pütüjaain saaʼu?

Talatüsü naaʼin Jeʼwaa sutuma Rebeca

¿Kasa paainjüinjatka süpüla müin pia maʼaka saaʼin Rebeca? Paashajeʼera süchiki süpüla pütüjaainjatüin saaʼu.

Kanoulasü Rahab

Paashajeʼera süchiki Rahab süpüla pütüjaain saaʼu kasain saaʼinrüin süpüla katüin soʼu sümaa süpüshi wamaa sümaa sajaʼttinnüin Jericó.

Tü nüchonkat Jefté

¿Kasa saainjaka tü nüchonkat Jefté süpüla shikeraajüin tü nüküjakat chi süshikai nümüin Jeʼwaa? ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla püshatüin sukuwaʼipa nüchon Jefté?

Naainjüin waneepia Samuel tü kasa anasükat

Aainjüshi nia kasa anasü mayaainjeʼe kottüin nia sümaa wayuu aainjaka kasa mojusü. ¿Kasa paainjüinjatka süpüla püshatüin nukuwaʼipa?

Meimmoluinsai David

Paashajeʼera tü sümakat tü Wiwüliakat nüchiki David süpüla pütüjaain saaʼu jamüin meimmoluinka nia.

¿Kasa paainjüinjatka mojule paaʼin sümaa mmoluin pia?

¿Kasa naainjaka Jeʼwaa süpüla nükaaliinjüinjachin Elías wamaa sümaa mmoluin nia? ¿Kasa shikirajaka anain pia tü naainjakat Jeʼwaa nükajee Elías?

Aleewashi Josías namaa na wayuu anakana akuwaʼipa

Saashin tü Wiwüliakat, oonooshi waneepia Josías nümaa Maleiwa. Paashajeʼera süchiki tü naaʼinrakat na naʼaleewainkana Josías.

Nnojoishi ooʼulaain Jeremías suulia aküjaa pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wanaa sümaa nüküjüin pütchi Jeremías nüchiki Jeʼwaa, asirajüsü tü wayuukalüirua nüka otta aashichijaasü nooʼomüin. ¿Kasa naainjaka süpüla ayatüin naashajaain nüchiki Jeʼwaa?

Oonooshi waneepia Jesuu

Sükaaliinjeechi pia nukuwaʼipa Jesuu süpüla poonooin nümaa püshi jee sümaa püi, jaʼitairü kapüleein pümüin.

Ashajüshii karaloukta nüchiki Jesuu

¿Jaralii na eejanakana nükalioʼu Jesuu? ¿Jaralii na wayuu ashajakana nüchiki Jesuu?

Meimmoluinsai nüsiipü Pablo

Nnojoshi ouktünüin naaʼin chi nülaülakai sükajee tü naaʼinrakat

Wanee jimaʼai anakai amüin akaaliinjaa wayuu

Talatüsü naaʼin Timoteo sutuma tü naainjakat, ¿püshateein nukuwaʼipa Timoteo?

Wanee aluwataaya paʼaraiisüinjatka atuma tü Mmakat

¿Kasa eejeetka nuluwataapa Jesuu saaʼu Mmaka? ¿Kasa paaʼinrajatka keeʼireere paaʼin katüin poʼu waneepia suluʼu paʼaraiisüka?