«Paʼünüüwajiraweerü pia sümaa tü jietkat, püchoteerü shiinee suuʼui suuʼuliwoʼu tü jietkat otta müsia tü jietkat seewainjeerü shikii tü puuʼuliwoʼukot.»

(Génesis 3:15)

«Jee sükajee poonooin sümaa tanüiki, shieerü antiraka anaa akuwaʼipaa sümüin wayuu süpüshuaʼa tü puuʼuliwoʼukat.»

(Génesis 22:18)

«Püntira tü puluwataayakat. Saainjüna tü keeʼireekat paaʼin yaa mmapaʼa maʼaka saainjünüin chaa iipünaa.»

(Mateo 6:10)

«Niasaʼa müin chi Maleiwa aapakai wanee anaa wamüin, niainjachi ayamutka chi Yolujaakai juʼupala soʼu palitchon kaʼi.»

(Romanos 16:20)

«Shiasaʼa süchikijee laülaain chi nüchonkai Maleiwa saaʼu kasa süpüshuaʼa, ayateechia nia jüüjüüin nümüin chi Nüshikai, chi aapakai laülawaa nümüin saaʼu kasa süpüshuaʼa. Süchikijee tia, nieechikalaka chi Maleiwakai aluwataain saaʼu kasa süpüshuaʼa.»

(1 Corintios 15:28)

 «Otta tü pütchi nüküjakat chi Maleiwakai nümüin Abraham sünain pansaain nünüiki, nüküjüin shia nümüin niakai otta nümüin chi nuuʼuliwoʼukai [...] nia Kürisüto. Jee na nümaakana Kürisüto nayainnapa na nuuʼuliwoʼukana Abraham.»

(Gálatas 3:16, 29)

«Chi aluwataainjachikai joo saaʼu wayuu süpüshuaʼa niainjachi chi Wasenyotsekai otta chi Kürisüto nüneekajalakai. Nieechikalaka aluwataain süpüla kaʼika süpüshuaʼa.»

(Revelación 11:15)

«Nujutunakalaka iipünaajee chi kayuushi miyoʼushaatakai, chi wüi nümaiwajachikai, chi Yolujaa otta Satanaa münakai. Chi eʼikeʼerakai wayuu sainküin mmaka süpüshuaʼa. Ojutünüshi nia iipünaajee namaʼaleʼeya na aapiee nümaajanakana.»

(Revelación 12:9)

«Nütaʼünakalaka chi kayuushi miyoʼushaatakai, chi wüi nümaiwajachikai, chi Yolujaa otta Satanaa münakai, süpüla kapüinjachin nia soʼu miit juya.»

(Revelación 20:2)