Chi ashajakai Salmo 83, eeshi niale wanee levita nuuʼuliwoʼukai Asaf, eejachi nia nükalioʼu David. Nüshajüin wanaa sümaa sushutuneein aaʼu tü nupueulosekat Jeʼwaa sutuma wainma pueulo.

83:1-5, 16

  • Wanaa sümaa nuʼuraajüin chi salmistakai, nnojoishi oʼuraajüin nüpüleerua niakai, oʼuraajüshi süpüleerua kojutüinjatüin nünülia Jeʼwaa otta tü Nuluwataayakat.

  • Maaʼulu yaa, müliashii atumawaa na aʼyataashiikana nümüin Maleiwa. Ichere waya waneepia nünain Jeʼwaa sümaa wachecherüin waaʼin, kojuteechi nia atumawaa.

83:18

  • Keeʼireesü naaʼin Jeʼwaa weʼraajüinjachin nia.

  • Weeʼiyatüinjatü süka tü kasa waaʼinrakat niain neʼe Jeʼwaa palajanakai watuma.