1. Paashajeʼera tü asakiraa yuuikalü ashajia süpüla jülüjainjatüin naaʼin chi pikirajüinkai tü ekirajaanakalü anain.

  2. Paashajeʼera tü pütchikat.

  3. Paashajeʼera tü wetsiikulo «paashajeʼera» makat sünain. Otta püsakira nia süpüla nusouktüinjachin sükajee tü Wiwüliakat tü asakinnakalü anain.

  4. Eere piamasü pütchi sünain wanee asakiraa, paainja tü aküjünakat sünain pütchi 2 otta 3. Eere wanee video suluʼu jw.org asouktaka tü asakinnakalü anain, piiʼiyata shia nümüin.

  5. Püma nümüin chi pikirajüinkai nusouktai tü asakinnakalü anain, pütüjaajeetka saaʼu müleka niyaawatüle saaʼu tü pütchikat.