¿JAMÜSÜ CHOʼUJAAKA? Nüküjatüjülia Zacarías wattainjanain maʼin naalii na wayuu aapaainjanakana sümaa tü pütchi anasü waküjakalü achiki (Zac 8:23). ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa nekirajia watuma? (Ro 10:13-15, TNM). Talatüsü waaʼin süka waluwataanüin sünain aküjaa pütchi sümüin wayuu süpüshuaʼa (od-S süp. 84 püt. 10, 11).

ANUU SUKUWAʼIPAINJATKA:

  • Yapa pia. ¿Antiraʼawaishi pia sümaa wayuu naataka anüiki puulia? Yapa putuma tü pünüikinjakat sükajee JW Language. Eesü süpüla püküjain pütchi süka wanee serulaat jee shiale piiʼiyatüin namüin jamüinjatüin süchajaaya natuma tü natüjaweekalü aaʼu suluʼu jw.org.

  • Jülüja paaʼin nakuwaʼipa. Püchajaa sukuwaʼipa süpüla paashajaain sümaa wayuu pujuʼitapa sünain aküjaa pütchi sainküin piichi. Paashajaa namaa na waraittakana jee na suluʼukana neʼejena. Müleka püküjale pütchi eere jouluin wayuu, shia jülüja maʼin paaʼin paashajaain nüchiki Maleiwa namaa na wayuukana.

  • Keʼepülinjachi maʼin pia: Ayata püchajaain nachiki na wayuu nnojoliikana püntüin anain nepialuʼu. Püküja pütchi namüin napüshuaʼa na wayuu kepiakana suluʼu wanee piichi. Eesü süpüla püküjain pütchi namüin soʼu anashiikalü oʼu shia namüin. Eeshii na eekana süpüla naashajaanüin amaa suluʼupünaa teleepono, carta jee nüküjünüle amüin pütchi suluʼupünaa kaaye.

  • Ayataʼaya pia. Puuyantamaata namaʼanamüin na wayuu kamalainkana amüin tü pütchikat. Naatale nünüiki chi wayuukai suulia pünüiki, püchajaa wanee wawala wanaawakai anüiki nümaa. Ayataʼaya puuyantüin nümaʼanamüin waneʼereʼeya pülatirapa nia nümüin wanee wawala wanaawakai anüiki nümaa (od-S süp. 94 süp. 39, 40).

SÜCHIKIJEE JÜNAJÜIN TÜ VIDEOKOT AKÜJASHII PÜTCHI SULUʼU MMA WATTAPÜNAA, JUSOUTA SHIʼIPAJEE TÜÜ:

  • ¿Kasa naaʼinraka na wawalayuukana süpüla naküjain pütchi wattapünaa? (1Co 9:22, 23).

  • ¿Kasa kapüleeka namüin?

  • ¿Kasa neʼraka sünainjee naküjain pütchi wattapünaa?

  • ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla püinküin püküjain pütchi sümüin wayuu süpüshuaʼa?