• Jayeechi 143 otta oʼuraajaa

 • Pütchi suʼttiainjatka (3 min. jee paliʼirüle)

KOROLO KOJUTÜSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

 • «Eʼraajüneechi maʼin Jeʼwaa sainküin Mmaka süpüshuaʼa» (10 min.):

 • Püchajaa süchiki kaaʼürüi suluʼu tü Wiwüliakat (8 min.):

  • Isa 11:1, 10. «Sütünachon nuurala Jesé» jee «nuurala Jesé», ¿jamüshi nümünaka Jesukürisüto? (w06-S 1/12 süp. 9 püt. 6).

  • Isa 13:17. «Nnojotsü kasajatüin namüin tü pülaatakat otta nnojotsü talatüin naaʼin sümaa tü oorokot», ¿jamüshii namünaka na meedokana? (w06-S 1/12 süp. 10 püt. 9).

  • ¿Kasa shikirajaka anain taya nüchiki Jeʼwaa tü kapiitulo aashajeʼennakat soʼu semaanakat tüü?

  • Sünainjee tü kapiitulo taashajeʼerakat soʼu semaanakat tüü, ¿kasa eeka süpüla taashajaain achiki sünain aküjaa pütchi?

 • Wetsiikulo aashajeʼennajatka (4 min. jee paliʼirüle): Isa 13:17–14:8

ATÜJAINJANA WAYA EKIRAJAA

 • Palajatka pukua (2 min. jee paliʼirüle): Job 34:10. Pikiraja wayuu sünain tü shiimainkat.

 • Puuyantapa (4 min. jee paliʼirüle): Ec 8:9; 1Jn 5:19. Pikiraja wayuu sünain tü shiimainkat.

 • Pikirajapa (6 min. jee paliʼirüle): lv süp. 54 püt. 9. Piiʼiyata jamüin sukuwaʼipa süpüla sujutuuinjatüin tü pütchikat suluʼumüin naaʼin chi pikirajüinkai.

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

Aluʼusaʼa waneejatüle tü eeʼiyatünakat, tü achuunajünakat suluʼujee tü Wiwüliakat suluʼujeejatü «Tü Nüchikimaajatkat Jesucristo» otta «Shikiikat Kasa Süpüshua Nütüma Maleiwa».