Anasü maʼin süpüla washatüin nukuwaʼipa Isaías. Niiʼiyatüin kanoulain maʼin nia jee oʼunamaatüshi eere choʼujaain akaaliinjaa, mayaapejeʼe nnojoluin nütüjaain saaʼu jameerüin nukuwaʼipa chamüin (Isa 6:8). ¿Jama piakai? ¿Eeshiche süpüla pukolojooin sümaa puʼwayuuse jee püchonnii eere choʼujaain aküjülii pütchi? (Sl 110:3). Süpülapünaa paaʼinrüin tia, acheküsü jülüjain paaʼin palajana jeʼrainjatüin sujuʼitaka aaʼu (Lu 14:27, 28). Wainmapajaʼa tü kasa waaʼinrüinjatkat süpüleerua waküjüin tü pütchi anasükat (Mt 8:20; Mr 10:28-30). Maʼaka weʼrüin suluʼu tü videokot Okolojooshii waya süpüla akaaliinjaa, alanaʼaleejeeria tü kasa anasü naapeetkat wamüin Jeʼwaa saaʼu waʼyataain nümüin suulialeʼeya tü kasa waaʼinrakat neʼe.

SÜCHIKIJEE PÜNAJÜIN TÜ VIDEOKOT, PÜSOUKTA SHIʼIPAJEE PÜTCHIKAT TÜÜ:

  • ¿Kasa naaʼinraka chi wawalakai Williams sümaa nuʼwayuuse otta nachonnii süpüla nokolojooinjanain chamüin Ecuador?

  • ¿Kasa jülüjaka naaʼin süpülapünaa naneeküin jalainjanain nakolojooin?

  • ¿Kasa anasü naapaka Jeʼwaa namüin?

  • ¿Jalasü aküjünüin sooʼomüin süchiki tü waaʼinrajatkat wokolojoweere eere choʼujaain akaaliinjaa?

PIKIRAJAA SÜNAIN TÜÜ PUʼWAAJAPA MALEIWA SÜMAA PÜPÜSHI:

  • ¿Kasa taaʼinrajatka sümaa taʼwayuuse jee tachonnii süpüla kooʼomüin watuma waʼyataain sünain aküjaa pütchi? (km-S 8/11 süp. 4-6).

  • Müleka isale wachiki wokolojooin, ¿kasa waaʼinrajatka süpüla wakaaliinjain na wawalayuukana eere woutkajaain? (w16.03 29-31).