• Jayeechi 76 otta oʼuraajaa

 • Pütchi suʼttiainjatka (3 min. jee paliʼirüle)

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

 • «Piʼyataa nümüin Jeʼwaa süka süpüshuaʼa paaʼin» (10 min.)

  • Os 14:2. Kojutashaataasü nümüin Jeʼwaa waʼwaajüin nia süka wanüiki (w07-S 1/4 süp. 20 püt. 1).

  • Os 14:4. Motusü naaʼin Jeʼwaa naainjala na aʼyataakana nümüin süka süpüshuaʼa naaʼin otta aleewashi nia namaa (w11-S 15/2 süp. 16 püt. 15).

  • Os 14:9. Aneerü wakuwaʼipa woonoole sümaa tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa (jd-S süp. 87 püt. 11).

 • Püchajaa süchiki kaaʼürüi suluʼu tü Wiwüliakat (8 min.)

  • Os 10:12. ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla waneepiain waya nümaa Jeʼwaa? (w05-S 15/11 süp. 28 püt. 7).

  • Os 11:1. ¿Jamüsü shikeraajia pütchikat tüü nünain Jesuu? (w11-S 15/8 süp. 10 püt. 10).

  • ¿Kasa pütüjaka nüchiki Jeʼwaa sünainjee tü aashajeʼennakat soʼu semaanakat tüü?

  • Püküja süchiki waneirua kaaʼürüi püntaka anain soʼu semaanakat tüü.

 • Wetsiikulo aashajeʼennajatka (4 min. jee paliʼirüle): Os 8:1-14.

ATÜJAINJANA WAYA EKIRAJAA

 • Soʼu palajatka pukua (2 min. jee paliʼirüle): T-35.

 • Puuyantapa püchikuaʼa (4 min. jee paliʼirüle): T-35. Aapünüsü paala tü karaloʼutachonkot nümüin chi wayuukai. Puuntüinjatü püküjan tü pütchikat nümüin mayaapejeʼe niyoutuin paala shia.

 • Pikirajapa (6 min. jee paliʼirüle): lv süp. 152 püt. 13-15. Piiʼiyata jamüin sukuwaʼipa süpüla sujutuuinjatüin tü pütchikat suluʼumüin naaʼin chi pikirajüinkai.

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA