5:6, 14, 15

¿Jamaluʼulu oushikawaa nüchiirua Jeʼwaa?

  • Shia ayatüle wekirajaain nüchiki otta woonoole sümaa tü nuluwataakalü anain.

¿Kasa alataka namüin na israeliitakana sutuma nnojoluin noushikaain nüchiirua Jeʼwaa?

  • Ooʼulaashii suulia aaʼinraa kasa anasü otta shia anaka namüin aaʼinraa kasa mojusü.

  • Shia naaʼinmaaka neʼe aaʼinraa tü kasa suchuntaakat naaʼin.

  • Nnojoishii jaa müin sümüin tü nümakat Jeʼwaa namüin.

¿Kasa naapaka Jeʼwaa wamüin süpüla woushikaain nüchiirua?