Watta saalii kasa anasü watüjaka sünainjee nakuwaʼipa tooloyuu otta jieyuu ashajünaka achiki suluʼu tü Wiwüliakat, waneepiashii naya nümaa Jeʼwaa (Ro 15:4). ¿Kasa shikirajaka anain pia tü karaloʼutakat Jonás? Pünaja tü videokot Waʼwaaja Jeʼwaa sümaa wapüshi: Tü watüjakat sünainjee amüliajülin wayuu Jeʼwaa (Jonás) otta pusouta shiʼipajee pütchikat tüü:

  • ¿Kasa eejiraaka amaa na apünüinshiikana wawalayuu?

  • ¿Jamüsü sütütüleʼeraka waaʼin tü sümakat tü karaloʼutakat Jonás müleka wachiaanüle jee süsütünüle woulia tü waʼyataakalü anain nümüin Jeʼwaa? (1Sa 16:7; Jon 3:1, 2).

  • ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla anain wanüiki nachiki na wayuu waküjakana amüin pütchi? (Jon 4:11; Mt 5:7).

  • Ayuuire maʼin waya, ¿jamüsü sütütüleʼeraka waaʼin tü alatakat nümüin Jonás? (Jon 2:1, 2, 7, 9).

  • Sünainjee videokot tüü, ¿jamüsü watüjaaka saaʼu choʼujaashaatain maʼin waashajeʼerüin tü Wiwüliakat otta wasakireʼerüin waaʼin sünain?