• Jayeechi 99 otta oʼuraajaa

 • Pütchi suʼttiainjatka (3 min. jee paliʼirüle)

KOROLO KOJUTÜSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

 • «Süpüla anajiraain waya nümaa Jeʼwaa, kojutüinjachi wamüin chi Nüchonkai» (10 min.):

  • [Piʼitaa tü videokot Süchikimaajatü tü karalouktakat Salmos].

  • Sl 2:1-3. Aküjünatüjülia peʼipaainjatüin wayuu nümaa Jeʼwaa otta Jesuu (w04-S 15/7 süp. 16, 17 püt. 4-8; it-1-S süp. 606; it-2-S süp. 376 püt. 7).

  • Sl 2:8-12. Nayeena neʼe oʼttaaka na kojutükana atuma chi aluwataai niʼitaakai Jeʼwaa (w04-S 1/8 süp. 5 püt 2, 3).

 • Püchajaa süchiki kaaʼürüi suluʼu tü Wiwüliakat (8 min.):

  • Sl 2:7. ¿Kasa wayuu tü pütchi nüikkaleʼerakat Jeʼwaa? (w06-S 15/5 süp. 17 püt. 6).

  • Sl 3:2. ¿Jamaluʼut tü pütchikat Sélah? (w06-S 15/5 süp. 18 püt. 2).

  • ¿Kasa shikirajaka anain taya nüchiki Jeʼwaa tü kapiitulo aashajeʼennakat soʼu semaanakat tüü?

  • ¿Jarat tü wetsiikulo eekat süpüla taküjüin aka pütchi?

 • Wetsiikulo aashajeʼennajatka (4 min. jee paliʼirüle): Sl 8:1-9:10

ATÜJAINJANA WAYA EKIRAJAA

 • Soʼu palajatka pukua (2 min. jee paliʼirüle): Süta w16.5. Paashajeʼera wanee wetsiikulo suluʼujee serulaat jee shiale wanee tableta.

 • Puuyantapa püchikuaʼa (4 min. jee paliʼirüle): Süta w16.5. Nnojotsü naashajeʼereein chi wayuukai tü Wiwüliakat Traducción del Nuevo Mundo süka joʼuuchon süleetürain. Nüchajaaka chi wawalakai wanee wetsiikulo suluʼu JW Library, nimiyoʼulüin süleetürain süpüla anashiinjatüin aleejaa.

 • Pikirajapa (6 min. jee paliʼirüle): bh süp. 12 püt. 12, 13. Püma nümüin chi pikirajüinkai nüdescargaajai JW Library suluʼu nüserulaatse jee shiale tableta.

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

 • Jayeechi 138

 • Kojuta pümüin nipia Jeʼwaa (5 min.): Ekirajawaa namaa na jutkatüshiikana. Piʼitaa tü videokot Aleewa pia nümaa Jeʼwaa: Kojuta pümüin nipia Jeʼwaa (püchajaa suluʼu jw.org KARALOUKTAIRUA > VIDEO). Süchikijee, püsakirüinjana waneeinnua tepichi süchiki tü videokot.

 • Nünülia Maleiwa suluʼu tü karaloukta Ashajuushikat süka Hebreo (10 min.): Pütchi suluʼujeejatü Guía para el estudio de la Palabra de Dios, sección 1, süp. 1.

 • Ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat namaa na wawalayuukana (30 min.): lv ekir. 16 püt. 1-8.

 • Soto waaʼin tü wekirajaaitpakalü anain otta tü wekirajaweetkalü anain (3 min.)

 • Jayeechi 27 otta oʼuraajaa

Aluʼusaʼa waneejatüle tü eeʼiyatünakat, tü achuunajünakat suluʼujee tü Wiwüliakat suluʼujeejatü «Tü Nüchikimaajatkat Jesucristo» otta «Shikiikat Kasa Süpüshua Nütüma Maleiwa».