• Jayeechi 143 otta oʼuraajaa

 • Pütchi suʼttiainjatka (3 min. jee paliʼirüle)

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

 • «Ayataʼaya eejüin jaaʼin» (10 min.)

  • Mt 25:1-6. Jaʼraisü majayünnüü maaʼin aaʼinrü otta jaʼraisü kekiijasüirua maʼin ojuʼitüshii nümaʼanamüin chi kaʼwayuuseinjachikai.

  • Mt 25:7-10. Nnojotsü nüpüla chi kaʼwayuuseinjachikai tü majayünnüü maaʼin aaʼinkalüirua aaʼin.

  • Mt 25:11, 12. Naya neʼe ekerotokana sünainmüin tü ekawaakat na majayünnüü kekiikana maʼin.

 • Püchajaa süchiki kaaʼürüi suluʼu tü Wiwüliakat (8 min.)

  • Mt 25:31-33. Püküja jamaluʼuluin nünüiki Jesuu süchiki tü anneetkalüirua otta tü kaaʼulakalüirua (w15 3/1 süp. 29 püt. 7).

  • Mt 25:40TNM. ¿Kasa weeʼiyataka akajee waʼaleewain na nuwalayuukana Kürisüto? (w09-S 15/10 süp. 16 püt. 16-18).

  • ¿Kasa pütüjaka nüchiki Jeʼwaa sünainjee tü aashajeʼennakat soʼu semaanakat tüü?

  • Püküja süchiki waneirua kaaʼürüi püntaka anain soʼu semaanakat tüü.

 • Wetsiikulo aashajeʼennajatka (4 min. jee paliʼirüle): Mt 25:1-23.

ATÜJAINJANA WAYA EKIRAJAA

 • Piantuapa puuyantüin (3 min. jee paliʼirüle): Püshata tü pünüikikat sünainjee tü suluʼukat süpana waneesia. Puunejaa chi pikirajüinkai sünain tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Outuin Jesuu.

 • Apünüintuapa puuyantüin (3 min. jee paliʼirüle): Püneeka tü wetsiikulo paashajeʼerüinjatkat otta paapa wanee karaloʼuta wekirajaaka aka wayuu.

 • Pütchi ekirajünüinjatka anain (6 min. jee paliʼirüle): w15 3/1 süp. 29 püt. 7-10. Sünülia: ¿Jamüshii waküjainjanaka maʼin pütchi sutuma tü nikirajakalü anain Jesuu süchiki tü anneetkalüirua otta tü kaaʼulakalüirua?

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

 • Jayeechi 85

 • «Atüjainjachi pia aküjaa pütchi: Pükaaliinja chi pikirajüinkai süpüla yapain nia» (10 min.): Ekirajawaa namaa na jutkatüshiikana. Piʼitaa tü videokot eere shikirajünüin wanee wayuu süpüla yapain sutuma tü shikirajaainjatkalü anain. Pikirajaa sünain tü videokot namaa na jutkatüshiikana, püma namüin naküjaiwa kasain naaʼinrüin süpüla nakaaliinjain na nekirajüinkana süpüla yapain natuma tü nekirajakalü anain.

 • Wasaka na antakana sünain tü outkajawaakat (5 min.): Pütchi suluʼujeejatü, Wekirajaayainjatü sünain tü outkajawaakat ojuʼitaka maatsoʼu 2016, süpana 2. Püküja waneirua kasa anasü alataka suʼunnaa sükalia tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Outuin Jesuu soʼu 2017. Eesüjaʼa süpüla püküjain tü aainjünajatkat soʼu juyakat tüü, maʼaka saaʼin eeinjatüle süshaʼwaleʼennüin kemion otta waneirua kasa.

 • Ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat namaa na wawalayuukana (30 min.): lfb ekirajaaya 17, 18.

 • Soto waaʼin tü wekirajaaitpakalü anain otta tü wekirajaweetkalü anain (3 min.)

 • Jayeechi 40 otta oʼuraajaa