Nnojotsü shiain woʼunüin achiirua maaʼulu tü pütchi aapünakat nümüin Moisés. Shiapejeʼe nuchuntuin maʼin Jeʼwaa namüin na anoujashiikana noonooinjanain sümaa tü piamasükat pütchi alanaʼaleeka maʼin saʼakajee tü aapünakat nümüin Moisés: alinjachi Jeʼwaa wapüla otta alinjana wapüla na wayuukana (Mt 22:37-39, TNM). Nnojotsü akumajaʼalaain neʼe suluʼu waaʼin tia, aʼyataainjana maʼin waya süchiirua kooʼomüin naalin Jeʼwaa wapüla otta naalin na wayuukana. ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa watuma? Waashajeʼerüinjatü weinshi tü Wiwüliakat. Wasakireʼerüle waaʼin sünain tü pütchi waashajeʼerakat, wayaawateerü aaʼu anashaatain maʼin nukuwaʼipa Jeʼwaa otta anamiain maʼin nia (Sl 27:4). Washateerü nukuwaʼipa Jeʼwaa otta aijeechi maʼin nia wapüla, shieerü woʼunaka achiirua tü jülüjakat naaʼin Maleiwa. Waaʼinreerü tü nuluwataakalü anain, maʼaka saaʼin kojutuinjatüin wayuu süpüshuaʼa wamüin (Jn 13:34, 35; 1Jn 5:3). Wekirajaa sünain apünüinsü kasa akaaliinjeenaka waya süpüla kamalain wamüin aashajeʼeraa tü Wiwüliakat.

  • Maa chakai paaʼin sünain tü paashajeʼerakat. Paashajeʼerapa tü Wiwüliakat, maa piʼrakai saaʼin otta maa paapajakai saaʼin tü kasa alatakat, maa paataakai saaʼin seejuu tü piʼrakat, jülüja paaʼin jamüin naaʼin na wayuu paashajeʼerakana achiki.

  • Waneeka tü sukuwaʼipainjatkat. Eesü süpüla waapajüin wanee pütchi sümaa woʼunirüin shia suluʼujee tü Wiwüliakat sümaa miyoʼuin wanüiki. Eesü süpüla waashajeʼerüin nüchiki wanee wayuu aküjünakai achiki suluʼu tü Wiwüliakat, jamüsüjaʼa suluʼu tü poyeetokot Guía para el estudio de la Palabra de Dios suluʼu shiʼipa 4 otta 16, wachajaa pütchi nüchiki Jesuu. Waashajeʼera tü kapiitulo ayuʼluushikalü anainjee tü wetsiikulo waashajeʼerakat weinshi jee shiale waashajeʼerüin tü Wiwüliakat wanaapünaa sümaa joujatüin süshajünüin.

  • Wayaawatüinjatü tü waashajeʼerakat. Anasü waashajeʼerüle palitchon pütchi suluʼujee tü Wiwüliakat sümaa jülüjashaatain waaʼin shia, suulia shiain waashajeʼerüin watta saalii kapiitulo shiiʼiree kettaamaatüin shia watuma. Jülüja waaʼin süpüshuaʼa tü waashajeʼerakat, wachajaa suluʼu tü maapakalüirua otta referencias marginales. Wachajaa süchiki wanee pütchi nnojotka wayaawatüin aaʼu. Wanaawa watuma tü kaʼi walatirakat sünain aashajeʼeraa sümaa tü walatirakat sünain wasakirüin waaʼin.