Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Ounejaanüsü wanee wayuu chaa Eslovenia, sünain tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Outuin Jesuu.

WEKIRAJAAYAINJATÜ SÜNAIN TÜ OUTKAJAWAAKAT WAKUWAʼIPA OTTA WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA Maatsoʼu 2018

Wanüikinjatka sünain aküjaa pütchi

Wanüikinjatka sünain ounejaa wayuu sünain tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Outuin Jesuu otta wasakirüinjana naya sünain: ¿Kasapülajachi outaka Jesuu? ¿Kasa eeka sünainjee naapajiraain nikii Jesuu?

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

«Chi wayuu laülaweekai jaʼaka, acheküshi jüüjüüinjachin jümüin jüpüshua»

¿Shiache kamalainka neʼe wamüin aʼyatawaa nümüin Maleiwa sünain wanee kasa eʼnnaajünaka anainjee waya? Chi wayuu nnojoikai yaletüin aaʼin aʼyataashi sünain wanee kasa jaʼitaichi nnojoluin shiʼrüin nia wayuu.

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Woonoo sümaa tü piamasü pütchi alanaʼaleekat maʼin

¿Jamüsü nünüiki Jesuu süchiki tü piamasükat pütchi alanaʼaleekat aluwataanaka anain suluʼujee tü Wiwüliakat? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla woonooin sümaa tia pütchikat?

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

¿Kasa waaʼinrajatka süpüla kooʼomüin waalin süpüla wayuu otta nüpüla Maleiwa?

Alinjachi wapüla Maleiwa otta na wayuukana. Wanee kasa waaʼinrajatka süpüla wainküin tia shia müleka waashajeʼerüle tü Wiwüliakat weinshi.

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Eeja waaʼin sümaʼinruʼu sülüʼülüin nükalia Maleiwa

Wainma wayuu maaʼulu jülüjaka aaʼin tü kasa naaʼinrakat weinshi suulialeʼeya tü nünainpünaakat Maleiwa. ¿Kasa niiʼiyataka akajee naatain nukuwaʼipa wanee anoujashi?

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

Alüʼütsü süpüla sajaʼttüin kasa mojusü

¿Jamüsü watüjaaka saaʼu sülüʼülüin maʼin sükalia süpüla sajaʼttajatüin kasa mojusü? asoutuna eʼipajee tia pütchikat otta waneirua kasa suluʼu tü videokot ‹Alüʼütsü süpüla sajaʼttüin kasa mojusü›

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Ayataʼaya eejüin jaaʼin

Suluʼu tü nüküjakalü achiki Jesuu süchiki tü poloosü majayünnüükana, ¿jamaluʼulu tü aküjünakat nüchiki chi kaʼwayuuseinjachikai, majayünnüü kekiikana maʼin, otta tü majayünnüü maaʼinkana aaʼin? ¿Kasache paaʼinrajatkat sutuma tü nüküjakalü achiki Jesuu?

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

Atüjainjachi pia aküjaa pütchi: Pükaaliinja chi pikirajüinkai süpüla yapain nia

Wakaaliinja chi wekirajüinkai süpüla yapainjatüin nutuma tü nikirajaainjatkalü anain, waaʼinra tia woʼttaiwaʼaya sünain wekirajüin nia. ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa putuma?