PUʼWANAJAA SUʼUPAʼA
Text
Image

Eesüjaʼa süpüla 25 nuuyase Jeremías wanaa sümaa nüneekünüin nutuma Jeʼwaa süpüla nünüikimaainjachin nia. Mayaainjeʼe mmoluin nia saaʼu tü aʼyatawaa aapünakat nümüin, nüküjüin Jeʼwaa nümüin nükaaliinjainjachin nia.

  1. 647

    Aneekünüshi Jeremías süpüla nünüikimaainjachin nia Maleiwa

  2. 607

    Ajaʼttinnüsü Jerusalén

  3. 580

    Kettaasü tü karalouktakat

Süpüshuaʼa juyakalüirua: sü.w.