Nüchajaain maʼin sukuwaʼipa Satanaa süpüla wakayalaainjanain nuulia Jeʼwaa otta numojujeʼerüin tü suluʼukat waaʼin. Süpüla nimeejüin waya, jülüjasü naaʼin Satanaa mojule waaʼin, kasale alatüin wamüin jee kasale choʼujaain wamüin waneʼewai wakua.

¿Kasa naaʼinraka Jesuu süpüla niyoutuin tü apünüinsükat kasa nimeejeekalü aka nia Satanaa? (Heb 4:12; 1Jn 2:15, 16). ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla washatüin nukuwaʼipa Jesuu?

  • 4:1-4

    «Keeʼireesü naaʼin kaainjalaa»

  • 4:5-8

    «Tü neirakaakat amüin»

  • 4:9-12

    «Aʼwaatawaa suluʼu nawashirüin ooʼulaka suluʼu tü naaʼinrakat»