18:21, 22

  • Motopa naaʼin Jeʼwaa tü waainjalakat, nnojotsü jülüjakuʼu müin naaʼin piantua. Motusü naaʼin Jeʼwaa tü waainjalakat, wanouja anainrü tia sükajee nakuwaʼipa wayuukana naainnua.

Motusü naaʼin Jeʼwaa tü waainjalakat, wanouja anairü tia sükajee nakuwaʼipa wayuukana naainnua.

Chi aluwataaikai David

  • ¿Kasa naainjalaka?

  • ¿Jamüsü motoko naaʼin Jeʼwaa naainjala?

  • ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu motuin naaʼin Jeʼwaa naainjala?

Chi aluwataaikai Manasés

  • ¿Kasa naainjalaka?

  • ¿Jamüsü motoko naaʼin Jeʼwaa naainjala?

  • ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu motuin naaʼin Jeʼwaa naainjala?

Chi aluwataaushikai Pedro

  • ¿Kasa naainjalaka?

  • ¿Jamüsü motoko naaʼin Jeʼwaa naainjala?

  • ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu motuin naaʼin Jeʼwaa naainjala?

¿Kasa taaʼinrajatka süpüla tashatüin nukuwaʼipa Jeʼwaa?