Nüküjain Josué nümaa Salomón nnojoluin eeirüin wanee pütchi nnojotka ekeraajüin nutuma Jeʼwaa (Jos 23:14; 1Re 8:56). Sünainjee tü namakat naya wayuukana, wanoujashaata anainrü shiimain tü nümakat Maleiwa wamüin (2Co 13:1; Tit 1:2).

Süpüla pütüjaain saaʼu tü naaʼinrakat Jeʼwaa süpüla nikeraajüin tü nümakat nükalioʼu Josué, pünaja sümaa püpüshi tü peliikulakat Nnojotsü eeirüin wanee pütchi nnojotka ekeraajüin nutuma. Süchikijee, pikirajaa namaa süka pütchikat tüü: 1) ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla washatüin sukuwaʼipa sunoula Rahab? (Heb 11:31; Snt 2:24-26). 2) ¿Jamüsü mojeetka wakuwaʼipa waaʼinrüle wanee kasa sümaa watüjaain saaʼu mojuin shia maʼaka naaʼinrüin shia Acán? 3) ¿Jamüshii naküjaka naʼalain na gaboniitakana nümüin Josué mayaapejeʼe tooloin naaʼin sünain atkawaa? 4) ¿Jamüsü shikeraajia nünüiki Jeʼwaa wanaa sümaa nojuyaajüin Israel na jaʼraishii wayuu nalaülakana na amoreokana? (Jos 10:5-14). 5) ¿Kasa naaʼinraka Jeʼwaa püpüleerua süka palajanain putuma tü Nuluwataayakat? (Mt 6:33, TNM).

Wanaa sümaa jülüjüin waaʼin tü naaʼinrüitpakat Jeʼwaa, tü naaʼinrakat maaʼulu otta tü naaʼinreetkat mapeena, wanoujashaateerü anain nikeraajeerüin tü nümakat (Ro 8:31, 32).

¿Kanoulashi maʼin pia maʼaka naaʼin Josué?