Kamaneeshi maʼin Jeʼwaa wamüin otta naapüin wainma kasa anainjatkalü atuma wanoula.

«Eeweerü wanee ekawaa miyoʼu nutuma Jeʼwaa chi müloʼushikai saaʼu kasakat süpüshuaʼa»

25:6

  • Sümaiwa paala, kottiraale wayuu sünain ekawaa, neeʼiyatüin anajiraain otta aleewajiraain naya.

«Iita kaluʼukat seita, piratüsü süsholoin otta wiino jemetüsü maʼin»

  • Tü iita kaluʼukat seita otta tü wiino jemetakat maʼin shiyaawasesü tü kasa anasü maʼin naapakat Jeʼwaa süpüla anainjatüin wanoula.