Saashin tü Wiwüliakat ashutüinjachi waaʼu Satanaa süpüla nüshawaleʼerüin tü aküjaakat pütchi (Jn 15:20; Alat 12:17). ¿Kasa eeka süpüla wakaaliinjain aka na wawalayuu müliakana atumawaa suluʼu wanee mma naata? Eeshii süpüla wachuntüin napüleerua. Saashin tü Wiwüliakat shiimüin naapeerüin chi Maleiwakai nanüiki na wayuu aaʼinrakana kasa anasü (Snt 5:16).

¿Kasa eeka süpüla wachuntüin napüleerua? Wachunta nümüin Jeʼwaa nükatchinraiwa naaʼin na wawalayuukana süpüla meimmoluinjatüin naaʼin (Isa 41:10-13). Wachunta nümüin süpüla nooʼulaain waküjüin pütchi na sülaülashiikana mma otta anainjatüin mmapaʼa wapüleerua (1Ti 2:1, 2).

Wanaa sümaa müliain atumawaa Pablo otta Pedro, achuntüshii maʼin na anoujashiikana naaʼu sümaa nachuntüin nanülia (Alu 12:5; Ro 15:30, 31). Jaʼitairü nnojoluin weʼraajüin nanülia napüshuaʼa na wawalayuu müliakana atumawaa maaʼulu, eesü süpüla shiain wachuntüin anülia tü noutkajaaleekat jee shiale tü mma kaluʼukat naya.

Achunteechi taya napüleerua na wawalayuu müliakana atumawaa chayaa: