¿JAMÜSÜ CHOʼUJAAKA? Naapüinjatü naaʼin nümüin Jeʼwaa otta woutiisainjana na wekirajüinkana süpüla talatüinjatüin naaʼin Jeʼwaa namaa (1Pe 3:21). Aaʼinmajünüsü nanoula na ekeraajakana nanüiki naapaiwaʼaya naaʼin nümüin Jeʼwaa (Sl 91:1, 2). Wayakana anoujashiikana, nia waapaka amüin waaʼin Jeʼwaa, nnojotsü waapüin waaʼin sümüin wayuu, waʼyataain otta kasa eekai eein. Müsüjeseʼe alinjachin Jeʼwaa napüla na wekirajüinkana otta kojutüinjachin nia namüin (Ro 14:7, 8).

ANUU SUKUWAʼIPAINJATKA:

  • Piiʼiyata nümüin chi jikirajüinkai kasain shikirajüin anain nüchiki Maleiwa tü pütchi jikirajakat. Püma nümüin choʼujaain maʼin naashajeʼerüin tü Wiwüliakat weinshi otta nuʼuraajashaatain nümüin Jeʼwaa (1Te 5:17; Snt 4:8).

  • Pütütüleʼera naaʼin süpüla naapüinjatüin naaʼin nümüin Jeʼwaa otta woutiisainjachin nia. Pükaaliinja nia süpüla nuuntüin waneeirua kasa, maʼaka saaʼin niyalerüin najapü sünain tü outkajawaakat, nüküjüin pütchi namüin na niʼyataajiraakana amaa otta na pejekana epia nünain. Soto paaʼin nüneeküinjatüin süka naaʼin nümüiwaʼa wanee wayuu niʼyataainjachin nümüin Jeʼwaa, nnojotsü naainjainjatüin mojusheeka (Dt 30:19, 20).

  • Pütütüleʼera naaʼin süpüla nunouktüin nukuwaʼipa süpüla talatüin Jeʼwaa nümaa otta woutiisain nia (Pr 27:11). Ayateeshi akaaliinjünüin nia süpüla nuuʼulaainjatüin suulia tü kasa mojusükat otta süpüla niiʼiratüinjatüin nukuwaʼipa. Aainjüneesü tia süka eein tü kasa nnojoleetkalü nuuʼulaamaatüin (Éf 4:22-24). Piiʼiyata nümüin tü pütchikat «Sunoukteʼerüin nakuwaʼipa tü Wiwüliakat», ojuʼitaka suluʼu Aapiria Wayuu.

  • Püküja nümüin chi pikirajüinkai talatüin maʼin pia sünain aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa (Isa 48:17, 18).