40:10, 14, 16

  • Anasü maʼin napülee na waariakana otta miyoʼu maʼin süsaʼa tü miichikat. Shiyaawasesü tia nuchuntuin Jeʼwaa wuleinjatüin maʼin wakuwaʼipa wanaapünaa sümaa tü nuchuntakat.

  • Püsakira paaʼin: «¿Kasa taaʼinrajatka süpüla taʼwaajüin Jeʼwaa wanaapünaa sümaa tü nuchuntakat tamüin?».