Süküjain tü Wiwüliakat tü alatajatkat süpülapünaa otta süchikijee najaʼttinnüin Gog chi chejeʼewaikai Magog.

¿Kasa eeka süpüla taaʼinrüin maaʼulu süpüla icheinjatüin tanoula süpülapünaa nushutüin Gog chi chejeʼewaikai Magog?