TALATÜINJATKA ATUMA WAAʼIN SÜMAA WAPÜSHI

Püsakira: ¿Kasa waaʼinrajatka suulia amülaain kaʼi watuma?

Wetsiikulo: Ec 4:6

Karaloʼuta: Suluʼu karaloʼuta tüü, aküjünüsü tü waaʼinrajatkat süpüla anain sukuwaʼipa tü kaʼikat watuma.

WEKIRAJA WAYUU SÜNAIN TÜ SHIIMAINKAT

Püsakira: ¿Kasapülajana eeka waya?

Wetsiikulo: Sl 37:29

Shiimainkat: Nukumajüin waya Maleiwa süpüla katüinjatüin woʼu waneepia yaa saaʼu tü mmakat.

PÜTCHI ANASÜ NUTUMA MALEIWA

Püsakira: ¿Jalasüche aküjünüin wamüin pütchi anasü? [Piʼitaa tü videokot, ¿Aapajeeshi pia Pütchi Anasü?].

Wetsiikulo: Isa 52:7

Karaloʼuta: Suluʼu karaloʼutakat tüü aküjünüsü süchiki kasa anasü shiʼrüinjatka wayuu mapeena, shia aküjünaka suluʼu tü nümakat Maleiwa wamüin suluʼu tü Wiwüliakat.

PÜSHAJA TÜ PÜNÜIKINJATKAT

Püshata tü sukuwa’ipakat süpüla püshajüin tü pünüikinjatkat sünain aküjaa pütchi.