Shaʼwatüshii na aapirüliikana wayuu saaʼu süsepü wanee pueulo süpüla naapirüin na wayuukana eere wanee kasa mojusü. Müshi nüneekünakai aaʼin Ezequiel nutuma Jeʼwaa süpüla niainjachin aapirüin na Israeliitakana.

  • 33:7

    Naapirüin Ezequiel na Israeliitakana süpüla nayaawajaainjanain saaʼu naainjala suulia süsalain naya naainjala nutuma Jeʼwaa.

    ¿Kasa waapiraka anain na wayuukana maaʼulu nutuma Jeʼwaa?

  • 33:9, 14-16

    Kateerü noʼu Ezequiel müleka naapirüle na wayuukana otta kateerü noʼu na wayuukana wanaa nümaa.

    ¿Kasa waapireejeetka atuma na wayuukana süchiki tü naaʼinreetkat Jeʼwaa soʼu palit kaʼi?