• Jayeechi 151 otta oʼuraajaa

 • Pütchi suʼttiainjatka (3 min. jee paliʼirüle)

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

 • «Eeshi süpüla nüsoʼireʼerüin naaʼin Jesuu na wapüshi outakana» (10 min.)

  • Mr 5:38. Aisü maʼin wamüin nünaajaale wanee kasa wanain.

  • Mr 5:39-41. Eeshi süpüla nüsoʼireʼerüin naaʼin Jesuu na outushiikana (nwtsty-E pütchi suluʼujeejatü tü Wiwüliakat süchiki Mr 5:39: «nnojotsü ouktüin, atunküsü neʼe»).

  • Mr 5:42TNM. Talatashaateerü maʼin waaʼin nüsoʼiraapa naaʼin Jesuu na outushiikana (jy-S süp. 118 püt. 6).

 • Püchajaa süchiki kaaʼürüi suluʼu tü Wiwüliakat (8 min.)

  • Mr 5:19, 20. ¿Jamüsü naataka maʼin tü nümakat Jesuu nümüin chi wayuukai suluʼu pütchikat tüü? (nwtsty-E pütchi suluʼujeejatü tü Wiwüliakat süchiki Mr 5:19: «sünain püküjain»).

  • Mr 6:11. ¿Jamaluʼutche tü pütchikat «joʼotojooin tü mmakat sünainjee juuʼui»? (nwtsty-E pütchi suluʼujeejatü tü Wiwüliakat süchiki Mr 6:11: «joʼotojooin tü mmakat sünainjee juuʼui»).

  • ¿Kasa pütüjaka nüchiki Jeʼwaa sünainjee tü aashajeʼennakat soʼu semaanakat tüü?

  • Püküja süchiki waneirua kaaʼürüi püntaka anain soʼu semaanakat tüü.

 • Wetsiikulo aashajeʼennajatka (4 min. jee paliʼirüle): Mr 6:1-13.

ATÜJAINJANA WAYA EKIRAJAA

 • Piantuapa puuyantüin (3 min. jee paliʼirüle): Püshata tü pünüikikat sünainjee tü suluʼukat süpana waneesia. Piiʼiyata jw.org.

 • Apünüintuapa puuyantüin (3 min. jee paliʼirüle): Püneeka tü wetsiikulo paashajeʼerüinjatkat otta tü pikirajüinjateetkalü anain.

 • Pikirajapa (6 min. jee paliʼirüle): bh süp. 36 püt. 23, 24. Piiʼiyata jamüin sukuwaʼipa süpüla sujutuuinjatüin tü pütchikat suluʼumüin naaʼin chi pikirajüinkai.

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

 • Jayeechi 144

 • «Anaa sukuwaʼipa piʼyataaya putuma» (5 min.): Ekirajawaa namaa na jutkatüshiikana.

 • Nümüliajüin waya Jeʼwaa sükajee tü nupueulosekat (10 min.): Ekirajawaa namaa na jutkatüshiikana. Piʼitaa tü videokot. Süchikijee püsakira: ¿Kasa eejiraaka amaa Larry otta Pam? ¿Kasa achecheraka naaʼin na wawalayuukana? ¿Jamüsü anaka ayatüle waaʼinrüin tü ichekat atuma wanoula mayaainjeʼe sülatüin kasa mojusü wamüin?

 • Ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat namaa na wawalayuukana (30 min.): lfb ekirajaaya 27, 28.

 • Soto waaʼin tü wekirajaaitpakalü anain otta tü wekirajaweetkalü anain (3 min.)

 • Jayeechi 123 otta oʼuraajaa