Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Ekirajüshii sünain tü Wiwüliakat chaa República Checa.

WEKIRAJAAYAINJATÜ SÜNAIN TÜ OUTKAJAWAAKAT WAKUWAʼIPA OTTA WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA Aaʼuriiroʼu 2018

Wanüikinjatka sünain aküjaa pütchi

Aashajawaa sümaa wayuu süchiki tü Wiwüliakat otta süchiki sukuwaʼipa wayuu sümaa süpüshi.

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

¿Kasa wanaawaka aluʼu tü Pascuakat sümaa tü ai sotokalü oʼu waaʼin outuin Jesuu? ¿Kasa naataka aluʼu shia?

Nnojotsü shiain kayaawasein tü Pascuakat tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Outuin Jesuu, wainmapejeʼe kasa eeka süpüla watüjaain aaʼu sünainjee.

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Jikiraja wayuu tachiki, ¿jamüshii wekirajüinjanaka?, ¿jalainjana wekirajüin?, ¿jamüinjatü sukuwaʼipa?

Süpüla sunoujain wayuu wekirajüinjana naya süpüla jülüjain naaʼin tü nuluwataakat anain Jesuu. Süpüla woonooin sümaa tü nuluwataakat anain Jesuu sünainpünaasü wakaaliinjain naya süpüla nashatüin nukuwaʼipa Jesuu.

wakuwaʼipa sünain anouja

Waküja pütchi namüin otta wekiraja naya

Nuluwataain Jesuu na nikirajüinkana sünain. ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla woonooin sümaa tia? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla kooʼomüinjatüin nanoula na wekirajüinkana?

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

«Talatirüitpa paainjala puulia»

¿Kasa shikirajaka anain waya tü kasa pülasü naaʼinrakat Jesuu? Tü aküjünaka suluʼu Mar 2:5-12. Ayuuire taya, ¿Jamüsü aneetka taaʼin sutuma tü sümakat tia pütchikat?

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Niiyajüin Jesuu wanee wayuu soʼu tü kaʼi eemeraanakalü oʼu

¿Jamüsüche mojuka naaʼin Jesuu saaliijee mamülialain naaʼin na nekiipüʼükana na judíokana? ¿Kasa weeʼiyataka akajee washatüin nukuwaʼipa Jesuu weʼrapa müliain na waneinnua?

KOROLO KOJUTUSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Eeshi süpüla nüsoʼireʼerüin naaʼin Jesuu na wapüshi outakana

Jülüjale waaʼin jameerüin sukuwaʼipa süsoʼiraapa naaʼin na outushiikana kooʼomüinjeerü wanoula sünain süsoʼiraainjatüin naaʼin na wapüshi outuinnakana.

WAKUWAʼIPA SÜNAIN ANOUJAA

Anaa sukuwaʼipa piʼyataaya putuma

Süpüla anain sukuwaʼipa watuma tü waküjaka pütchi, atüjainjana waya süpüleerua tü karaloʼuta waküjaka aka pütchi ¿kasa waaʼinrajatka süpüla anain sukuwaʼipa watuma tü waküjaka aka pütchi?