Wainmeena wawalayuu eemiajaakana anoula, outkajaweenaka wamaa aaʼuriiroʼu 11 süpüla sotuin waaʼin ouktüin Jesuu. Mayaapejeʼe, naʼyataapuʼuin paala nümüin Jeʼwaa, eemiajaasü nanoula sutuma wainma kasa, maʼaka tü aküjünakat suluʼu tü poyeetokot Jehová desea que vuelva (Heb 12:1). Kojutüpejeʼe nümüin Jeʼwaa na eemiajaakana anoula süka naapajiraain nikii Jesuu naaʼu (Alu 20:28; 1Pe 1:18, 19). ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla noutkajaain nachikuaʼa?

Aashajaashii na laülaashiikana namaa na eemiajaakana anoula süpüla nakaaliinjain naya, maʼaka naaʼin wanee arüleejüin mekeetkai süchiirua wanee naʼanneetse eekai amüloulin (Lu 15:4-7). Müsia nukuwaʼipa Jeʼwaa namüin na eemiajaakana anoula (Jer 23:3, 4). Nnojoliipejeʼe nayain neʼe na laülaashiikana atütüleʼerüinjanain naaʼin na eemiajaakana anoula, waaʼinrajatü tia wapüshuaʼa. Talateechi Jeʼwaa, watütüleʼerüle naaʼin chi eemiajaakai anoula. Aneerü nukuwaʼipa chi eemiajaakai anoula sutuma tia (Pr 19:17; Alu 20:35). Müsüjeseʼe anain jülüjale paaʼin wanee wawala eekai eemiajaain anoula otta pütütüleʼeramaata naaʼin.

PIʼITAA TÜ VIDEOKOT WATÜTÜLEʼERA NAAʼIN NA EEMIAJAAKANA ANOULA OTTA PÜSAKIRA SÜNAIN TÜÜ:

  • ¿Kasa saainjaka Abbey shiʼraajapa wanee wawala eemiajaaka anoula?

  • ¿Jamüshii waashajaainjanaka namaa na laülaashiikana wakaaliinjeere wanee wawala eemiajaaka anoula?

  • ¿Kasa saainjaka Abbey süpüla sünaʼlaain sümüin Laura soʼu wanee sukua?

  • ¿Kasa saainjaka Abbey süpüla nnojoluin sukulajaain aaʼin, alin süpüla Laura otta nnojoluin süshapajaain aaʼin?

  • ¿Kasa shikirajaka anain waya tü wayuu naashajaakalü achiki Jesuu suluʼu Lucas 15:8-10?

  • ¿Kasa saainjaka Laura sutuma sükaaliinjünüin natuma na wawalayuukana?