TALATAJIRAA PAAʼIN SÜMAA PÜPÜSHI

Karaloukta: Tapütüinjatü püpüla tü poyeetokot Talatajiraa paaʼin sümaa püpüshi.

Püsakira: Jülüja paaʼin tü pütchi yaakat suluʼu süpana 2. ¿Jamüsüjaʼa pünüiki süchiki tia pütchikat?

Wetsiikulo: Isa 48:17

Suluʼu poyeetokot tüü, aküjünüsü jamüin sükaaliinjeechika pia tü Wiwüliakat süpüla talatüin paaʼin sümaa püpüshi.

TALATAJIRAA PAAʼIN SÜMAA PÜPÜSHI

Püsakira: ¿Anasüche saaʼin pümüin waaʼinrüle tü sümakat pütchikat tüü?

Wetsiikulo: 1Pe 4:8

Karaloukta: [Piiʼiyata nümüin shiʼipa 3: «Tü jaaʼinrajatkat süpüla anajiraain jia»]. Suluʼu ekirajaayakat tüü, süküjüin tü sümakat tü Wiwüliakat nümüin wanee wayuu müleka mojujiraale nia sümaa nuʼwayuuse.

Kasa shikirajaka

Püsakira: Watta naalii wayuu anoujakana nünain Maleiwa otta arütkaweeshii naya nünainmüin. ¿Pütüjaa aaʼu eein süpüla warütkaain nünainmüin Maleiwa?

Wetsiikulo: Snt 4:81

Karaloukta: Karalouktakat tüü, akumajuushi süpüla wekirajaain sünain tü Wiwüliakat otta süpüla weʼraajüinjachin maʼin Maleiwa. [Piiʼiyata nümüin ekirajaayaka 1 suluʼu Kasa shikirajaka].

PÜSHAJA TÜ PÜNÜIKINJATKAT

Püshata tü sukuwa’ipakat süpüla püshajüin tü pünüikinjatkat sünain aküjaa pütchi.