Talatashaatasü waaʼin juyawai woutkajaapa sünain tü outkajawaakat miyoʼu, watta saalii kasa anasü weʼraka sünain tü outkajawaakat. Nnojoishii wayeein wamüiwaʼa eʼrüin tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa wamüin, makalaka wounejaweein wayuu süpüshuaʼa sünain tia outkajawaakat (Sl 34:8). Nakumajeerü na laülaashiikana sukuwaʼipa shiitajia tü ounejaayakat, naneekeerü tü anakat süpüla saainjünüin.

TÜ JÜLÜJAINJATKAT WAAʼIN

  • ¿Kasoʼuluinjatü tü outkajawaakat?

  • ¿Joujeena woʼttaka sünain eitajaa tü karaloukta ounejaayakat wayuu?

  • ¿Kasoʼulawaijeena wojuʼitaka sünain aküjaa pütchi?

  • ¿Kasa taaʼinrajatka süpüla tounejaain wainma wayuu?

  • ¿Jaralii na tounejaainjanakana?

WAAʼINRAJATKA WOUNEJAAPA WAYUU

Püsaka naya palajana, süchikijee eesü süpüla pümüin:

«Wounejaain pia süpüla pürütkaain sünain wanee outkajawaa miyoʼu anaka maʼin. Suluʼu karalouktaka tüü, aküjünüsü joujainjatüin otta jalainjatüin saainjünüin. Wounejaain pia sünain».

NIKIRAJAWEERE WANEE WAYUU

Wounejaweein watta saalii wayuu sünain tü outkajawaakat, jülüjainjatpejeʼe waaʼin eere wanee wayuu kamalainka amüin tü pütchikat.

Saawanoʼu otta rimiinkoʼu, eesü süpüla waapüin sümüin wayuu tü poyeetokot Talatajiraa paaʼin sümaa püpüshi sümaʼaleʼeya tü karaloukta ounejaayakat.